પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
અવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.

આરોગ્ય શાખા, જિ. પં. પાટણ - શાળા આરોગ્ય-આરબીએસકે આયુષ તબીબની જગ્યા માટેનું અરજી ફોર્મ.
આરોગ્ય શાખા, જિ. પં. પાટણ - શાળા આરોગ્ય-આરબીએસકે આયુષ તબીબની જગ્યા માટેનું અરજી ફોર્મ. GIFNEW

આયુષ તબીબ અંતર્ગત સંપર્ક નંબરની વિગતો સાથેની જાહેરાત
આયુષ તબીબ અંતર્ગત સંપર્ક નંબરની વિગતો સાથેની જાહેરાત GIFNEW

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબતGIF NEW