પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે એડવાઇઝરી કમિટીના સભ્યોની યાદી

પી.સી.એન્ડપી.એન.ડી.ટી.એક્ટ ૧૯૯૪ હેઠળ જિલ્લા એડવાઇઝરી કમિટીના સભ્યોની યાદી

ક્રમસભ્યશ્રી/અધિકારીશ્રીનું નામએડવાઇઝરી કમિટીમાં યાદીકોન્ટેક્ટ નંબર
શ્રી રાજેશ માંજુ (IAS) જિલ્લા એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી૯૯૭૮૪૦૬૨૧૮
ર્ડા. રતનકંવર ગઢવીચારણ (IAS) જિલ્લા એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી૯૯૭૮૪૦૬૨૪૩
ર્ડા. એસ.કે.મકવાણા (CDHO) જિલ્લા એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરીટી૯૬૮૭૬૭૯૦૦૬
શ્રીમતી નલિનીબેન પી. માનેચેરપર્સન૯૮૨૫૯૨૩૬૫૦
ર્ડા. પારૂલબેન એસ. જાનીસભ્ય૯૭૨૭૭૭૮૭૫૯
ર્ડા. રાજેશ સી.ઠક્કરસભ્ય૮૭૫૮૮૧૮૦૧૮
શ્રી એમ.એસ.સુવેરાસભ્ય૯૪૨૭૬૮૮૭૪૬
શ્રી શૈલેષ એચ.ઠક્કર સભ્ય૯૪૨૭૩૭૭૩૮૩
શ્રી તનેસિંહ યુ.સોઢાસભ્ય૯૮૨૫૦૭૧૯૬૧
૧૦શ્રી બાબુભાઇ પ્રજાપતિસભ્ય૯૮૨૪૨૫૦૧૭૧