પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
આંકડાકીય માહિતી
મુખપૃષ્ઠઆંકડાકીય માહિતી

આંકડાકીય માહિતી

અંદાજપત્ર
વાર્ષિક અહેવાલ