પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
અરજી માટેનું માર્ગદર્શન
મુખપૃષ્ઠઅરજી માટેનું માર્ગદર્શન

અરજી માટેનું માર્ગદર્શન

 
  અરજીઓના નિકાલ માટે કોને મળશો?
  શાખાઓ પ્રમાણે આવેલ અરજીઓના નિકાલની સમયમર્યાદા