પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
bpl-list
મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકો માટેગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

 
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ સ્‍કોર ૦-૧૬ સ્‍કોર ૧૭-૨૦
ચાણસ્‍મા
હારિજ
પાટણ
રાધનપુર
સમી
સાંતલપુર
સિધ્ધપુર