પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
જનરલ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓજનરલ શાખા શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જનરલ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.જે.પટેલ,ના.જિ.વિ.અ. જિલ્લા પંચાયત, પાટણ
ફોન નં૦૨૭૬૬-૨૨૩૩૬૮
ફેક્સ નંબર -

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
શ્રી વી.એ.મકવાણાના.ચિ.  ૯૭૨૫૦૦૨૫૧૧ 
શ્રી જે.એમ.મકવાણાસિ.કા.  ૮૪૦૧૧૯૦૬૯૩-
શ્રી એન.એચ.પ્રજાપતિ જુ.કા.  ૯૭૨૩૦૧૧૯૧૪-
બી.જે.પરમાર જુ.કા.  ૮૧૪૦૭૭૬૦૧૪ 
એસ.બી. સુતરીયા પટાવાળા   ૯૮૭૯૧૬૦૩૩૧