પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
જનરલ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓજનરલ શાખા શાખાસંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જનરલ/રજીસ્ટ્રી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દોનાયબ ચીટનીસ
મોબાઇલ૭૫૬૭૨૧૫૦૭૩
ઇન્ટરકોમ૨૦૭

ક્રમકર્મચારીનું નામ/અધિકારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નં.મોબાઇલ નં.
શ્રી પી.વી.ઠાકોરનાયબ ચીટનીસ૭૫૬૭૨૧૫૦૭૩
શ્રી એમ.જે.સોલંકીસીનીયર ક્લાર્ક૯૮૯૮૧૬૨૨૮૬
શ્રી કે.આર.મકવાણાજૂનીયર ક્લાર્ક૭૩૫૯૩૬૧૩૯૮
શ્રી બી.જે.પરમારજૂનીયર ક્લાર્ક૭૧૪૦૭૭૬૦૧૪
શ્રીમતી ડી.કે.ભોજકસીનીયર ક્લાર્ક૯૬૨૭૬૮૨૨૩૮
શ્રી બી.કે.પરમારપટવાળા ૮૭૫૮૪૨૬૫૩૭