પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
જનરલ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓજનરલ શાખા શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જનરલ/રજીસ્ટ્રી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દોનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ. એન. ચૌહાણ
મોબાઇલ૯૯૯૮૧ ૦૪૩૫૨
ઇન્ટરકોમ૨૧૮

ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.કે.પરમારનાયબ ચીટનીસ---૯૬૨૪૯ ૬૯૦૫૬
શ્રી એમ.જે.સોલંકીસીનીયર ક્લાર્ક---૯૮૯૮૧ ૬૨૨૮૬
શ્રી બી.જે.પરમારજુનિયર ક્લાર્ક---૮૧૪૦૭ ૭૬૦૧૪
શ્રી કે.આર.મકવાણાજુનિયર ક્લાર્ક---૭૩૫૯૩ ૬૧૩૯૮
શ્રી પીબી.ત્રિવેદીપટાવાળા---૯૮૨૪૯ ૬૦૩૬૨