પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
જનરલ શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓજનરલ શાખા શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જનરલ/રજીસ્ટ્રી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દોનાયબ ચીટનીસ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ. એન. ચૌહાણ
મોબાઇલ૯૬૨૪૯૬૯૦૫૬
ઇન્ટરકોમ૨૦૭

ક્રમકર્મચારીનું નામ/અધિકારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નં.મોબાઇલ નં.
શ્રી એસ.કે.પરમારનાયબ ચીટનીસ ૯૬૨૪૯૬૯૦૫૬
શ્રી એમ.જે.સોલંકીસીનીયર ક્લાર્ક ૯૮૯૮૧૬૨૨૮૬
શ્રી કે.આર.મકવાણાજૂનીયર ક્લાર્ક ૭૩૫૯૩૬૧૩૯૮
શ્રી બી.જે.પરમારજૂનીયર ક્લાર્ક ૭૧૪૦૭૭૬૦૧૪
શ્રીમતી ડી.કે.ભોજકસીનીયર ક્લાર્ક ૯૬૨૭૬૮૨૨૩૮
શ્રી પી.બી.ત્રિવેદીપટવાળા  ૯૮૨૪૯૬૦૩૬૨