પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે વસ્તી વિષયક માહિતી

વસ્તી વિષયક માહિતી

જાતિ શહેરી ગ્રામ્ય કુલ

પુરુષો

૧,૨૪,૮૩૪

૪,૮૭,૨૬૬

૬,૧૨,૧૦૦

સ્ત્રીઓ

૧,૧૩,૫૯૪

૪,૫૭,૦૧૫

૫,૭૦,૬૦૯

કુલ

૨,૩૮,૪૨૮

૯,૪૪,૨૮૮

૧૧,૮૨,૭૦૯

અનુ. જાતિ

૨૪,૯૨૩

૯૧,૯૫૬

૧,૧૬,૮૭૯

અનુ.જનજાતિ

૫,૯૫૮

૬,૬૭૯

૧૨,૯૩૭

 
વસ્તી વધારાનો દર ૧૪.૦૮
વસ્તી ગીચતા ૨૦૬
દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા ૯૩૨
શહેરી વસ્તીની ટકાવારી ૨૦.૧૫
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૫૩૩૦૭૮(૪૫.૦૭%)
મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૩૪૯૮૨૬(૬૫.૬૨%)
સામાન્ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૧૩૭૬૦૮(૨૫.૮૧%)
કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૬૪૯૬૩૧(૫૪.૯૩%)
સાક્ષરતા દર ૬૦.૪
 
તાલુકા નું નામ પુરુષો સ્ત્રીઓ કુલ વસ્તી
પાટણ ૧૯૯૮૩૩ ૧૮૪૧૨૮ ૩૮૩૯૬૧
ચાણસ્મા ૬૬૪૮૪ ૬૨૧૪૫ ૧૨૮૬૨૯
સમી ૮૪૬૦૬ ૮૦૦૯૯ ૧૬૪૭૦૫
હારીજ ૪૪૪૦૨ ૪૦૪૧૧ ૮૪૮૧૩
રાધનપુર ૬૨૧૨૨ ૫૮૦૫૫ ૧૨૦૧૭૭
સાંતલપુર ૫૬૫૯૦ ૫૨૮૯૭ ૧૦૯૪૮૭
સિધ્ધપુર ૯૮૦૬૩ ૯૨૮૭૪ ૧૯૦૯૩૭
કુલ ૬૧૨૧૦૦ ૫૭૦૬૦૯ ૧૧૮૨૭૦૯