પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠજીલ્લા વિષેમહત્‍વના નજીકના શહેરો

મહત્‍વના નજીકના શહેરો

ચાણસ્મા
મહેસાણા
વિસનગર
ઉંઝા
સિધ્ધપુર
ડિસા