પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેપંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામું

પંચાયતનું સરનામુજીલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીની કચેરી,
જીલ્‍લા પંચાયત ભવન, યુનિવર્સિટી રોડ પાસે,
કલેકટર કચેરીની બાજુમાં પાટણ
ફોન નં૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬
ફેક્સ નંબર ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૯૪