પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી રાજેશ રાજ્યગુરૂ
નામ:શ્રી રાજેશ રાજ્યગુરૂ.(આઈ.એ.એસ)
હોદો:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી પાટણ
સ૨નામું:જીલ્લા વિકાસ અધકારીશ્રીની કચેરી,
જીલ્‍લા ૫ચાયત ભવન,
રાજમહેલ રોડ, પાટણ
ફોન નં:૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬
ફેકસ નં:૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૯૪
ઈ મેઈલ:ddo-pat@gujarat.gov.in