મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

DDO
  • ડીડીઓ નામશ્રી ડી.કે.પારેખ.(આઈ.એ.એસ)
  • હોદોજીલ્લા વિકાસ અધિકારી પાટણ, જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીની કચેરી,
  • સ૨નામુંજીલ્‍લા ૫ચાયત ભવન, રાજમહેલ રોડ, પાટણ
  • ફોન નં ૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬
  • ફેકસ નં૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૯૪
  • મોબાઈલ નંબ૨- -
  • ઈ મેઈલddo-pat@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 596474