મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી રાજેશ રાજ્યગુરૂ
  • ડીડીઓ નામશ્રી રાજેશ રાજ્યગુરૂ.(આઈ.એ.એસ)
  • હોદોજીલ્લા વિકાસ અધિકારી પાટણ, જીલ્લા વિકાસ અધકારીશ્રીની કચેરી,
  • સ૨નામુંજીલ્‍લા ૫ચાયત ભવન, રાજમહેલ રોડ, પાટણ
  • ફોન નં ૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬
  • ફેકસ નં૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૯૪
  • મોબાઈલ નંબ૨- ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
  • ઈ મેઈલddo-pat@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 582525