પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયતજાહેર પ્રતિનિધિઓ

જાહેર પ્રતિનિધિઓ

ક્રમાંક મત વિસ્તાર સભ્યશ્રીનું નામ સરનામુ પક્ષ નું નામ મોબાઇલ નંબર
અધાર મોધજીજી બદાજી ઠાકોર મુ.પો. મોટા નાયતા તા.જી.પાટણ ભા.રા.કો. ૯૯૨૫૬૪૯૬૦૯ ૯૮૨૫૩૨૭૦૪૧
બાલીસાણા ભાવેશભાઇ મોહનભાઇ દેસાઇ મુ.ચડાસણા તા.જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૭૨૬૪૩૬૦૫૯
બિલીયા દરીયાબેન બાબુજી ઠાકોર સરદારપુરા મુ.મેળોજ તા.જી.પાટણજ ભા.રા.કો. ૯૩૨૭૭૧૩૧૮૮
ચંન્દ્રાવતી નાથીબેન પુરુષોતમભાઇ સોલંકી રોહીતવાસ મુ.પો.દેથળી ત્તા.સિધ્ધપુર જી..પાટણ ભા.રા.કો. ૯૯૦૯૦૫૫૪૧૪
ધિણોજ શીતલબેન જિગ્નેશકુમાર મુ.પો.ગંગાપુરા મુ.પો. ચાણસ્મા જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૯૭૯૭૮૧૬૧૪
દુદખા હીરાબેન કરસનભાઇ ઠાકોર મુ.ઉપલીયાસરા તા. તા.સમી જી.પાટણ ભા.રા.કો. ૯૯૭૯૭૮૧૬૪૪
ગોચનાદ લીલાબેન દિલીપકુમાર ઠાકોર મુ. કનીજ તા.સમી.જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૮૭૯૧૮૪૯૧૧
કાકોશી મધરાબેન સરદારજી ઠાકોર મુ.પો.મુડવાડા તા.સિધ્ધપુર જી.પાટણ ભા.રા.કો. ૯૯૭૯૩૭૦૩૫૨
કમાલપુર શંકરભાઇ લગધીરભાઇ આયર મુ.દેલાણા તા.રાધનપુર જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૯૭૮૪૬૦૮૮૮
૧૦ કંબોઇ મુકેસભાઇ જયંતિભાઇ પટેલ અંબિકાસોસાયટી મુ.પો.જસલપુર તા.ચાણૅસ્મા જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૪૨૬૫૦૭૬૮૩
૧૧ કાંસા લવજીભાઇ રાજાભાઇ મકવાણા મુ.કાંસા તા.જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૭૨૫૪૭૬૯૦૨
૧૨ કોઇટા સવદાનજી નાઢાજી ઠાકોર મુ.રવિયાણા તા.જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૯૨૫૩૯૮૫૪૪
૧૩ કોરડા અમરતબેન અરજણૅભાઇ મુ.બામરોલી તા.સાંતલપુર જી.પાટણ ભા.રા.કો. ૯૯૦૯૮૬૭૨૯૬
૧૪ કુણધેર સીતાબેન હરીભાઇ પટેલ મુ.કુણધેર તા.જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૮૯૮૨૬૭૨૫૩
૧૫ કુંવારા ક્રેષણાબેન જસવંતભાઇ પટેલ હેમાપરૂ મુ.પો.ગાગલાસણ જી.પાટણ ભા.રા.કો. ૯૮૭૯૧૧૨૫૨૩
૧૬ માંડવી પાર્વતીબેન નાગરજી ઠાકોર મુ.રણ્વાડા તા.સમી.જી.પાટૅણ ભા.જ.પ ૯૯૦૯૭૪૮૩૦૪
૧૭ માંકા કાન્તીભાઇ અમરતભાઇ દેસાઇ મુ.પો.સોઢવ તા.હારીજ.જીપાટણ ભા.જ.પ ૯૮૭૯૧૯૩૭૫૯
૧૮ મેમદાવાદ અજમલજી અભાજી ઠાકોર મુ.ચલવાડા તા.રાધનપુર જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૮૭૯૪૭૭૬૦૮
૧૯ પીંપળ ઈશ્વરભાઇ જોઇતારામ પટેલ મુ.પો.ગંગેટ તા. ચાણસ્મા જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૨૨૭૯૨૨૫૦૦
૨૦ રણુંજ મોહનભાઇ કરસણભાઇ પટેલ મુ.હાસાંપુર તા.જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૯૨૫૦૧૮૯૫૨ ૯૪૨૮૮૫૦૧૨૪
૨૧ રોડા અનારજી નવાજી ઠાકોર મુ.પો.રોડા. તા.હારીજ.જીપાટણ ભા.રા.કો. ૯૮૨૫૦૧૨૪૫૫
૨૨ સમી અમથાભાઇ કરસનભાઇ મકવાણા મુ.કુકરાણા તા.સમી.જીપાટ્ણ ભા.જ.પ ૯૮૭૯૬૮૨૭૯૭
૨૩ સાંતલપુર વાધાભાઇ ભગાભાઇ આયર મુ.રણમલપુરા તા.સાંતલપુર જી.પાટણ ભા.રા.કો. ૯૪૨૭૦૬૫૨૭૭
૨૪ સરીયદ સોવનજી ગેમરજી ઠાકોર મુ.સાંપ્રા તા.જી.પાટણૅ ભા.જ.પ ૯૯૦૯૬૩૭૨૪૪
૨૫ શંખેશ્વર શંકરભાઇ ગગજીભાઇ કટારીયા મુ.કુંવારદ તા.સમી.જી.પાટણ ભા.જ.પ ૯૮૭૯૬૩૦૦૪૪
૨૬ સીનાડ અમથાભાઇ નાથાભાઇ ચૌધરી મુ.વિજયનગર તા. રાધનપુર જી પાટણ ભા.જ.પ ૯૮૨૫૩૦૪૬૦૧ ૦૨૭૪૬૨૭૭૬૨૩
૨૭ વડાવલી અંબાલાલ જોરદાસ પટેલ દેલવાડિયાપરુ મુ.પો.ચવેલી તા. ચાણસ્મા.જીપાટણ ભા.જ.પ ૯૮૨૫૦૦૮૬૦૧ ૦૨૭૩૪૮૨૩૯૫
૨૮ વાગડોદ પ્રધાનજી નથુજી ઠાકોર મુ.ખારેડા. તા.જી,પાટણ ભા.જ.પ ૯૯૯૮૮૬૪૫૩૨
૨૯ વારાહી ફરશુભાઇ મુળજીભાઇ ગોકલાણી મુ.વારાહી તા.સાંતલપુર જી.પાટણ ભા.રા.કો. ૯૮૨૫૨૮૬૬૬૯