પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે સમિતિઓકારોબારી સમિતિ

કારોબારી સમિતિ

 
અં.નં.સમિતી સભ્‍યનું નામસભ્‍યનો હોદો
શ્રી છગનભાઇ ગલાભાઇ પરમાર સદસ્યશ્રી
શ્રીમતી જીવીબેન નાગજીભાઇ દેસાઇ સદસ્યશ્રી
શ્રી હરીભાઇ ફુઇજીભાઇ ચૌધરી ચેરમેન
શ્રીમતી વીરબેન ચંદુજી ઠાકોર ચેરમેન
શ્રીમતી જહુબેન સવદનજી ઠાકોર ચેરમેન
શંકરભાઇ ગમનજી કટારીયાચેરમેન
મુળજીભાઇ ભીખાભાઇ ચૌધરી ચેરમેન