પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેસમિતિઓ

સમિતિઓ

અ.નં. સભ્‍યશ્રીઓના નામ હોદ્દો
કારોબારી સમિતિના સભ્‍યશ્રીઓની યાદી
ઠાકોર પ્રધાનજી નથુજી ચેરમેનશ્રી
ઠાકોર લીલાબેન દિલીપભાઇ  
પટેલ મુકેશભાઇ જયંતિલાલ  
ઠાકોર સવદાનજી નાઢાજી  
આયર શંકરભાઇ લગધીરભાઇ  
દેસાઇ ભાવેશભાઇ મોહનલાલ  
પટેલ અંબાલાલ જોરદાસ  
મકવાણા અમથાલાલ કરસનભાઇ  
ચૌધરી અમથાભાઇ રામભાઇ  
સામાજીક ન્‍યાય સમિતિ
મકવાણા લવજીભાઇ નાથાભાઇ  
મકવાણા અમથાભાઇ કરશનભાઇ  
સોલંકી નાથીબેન પરષોત્તમભાઇ  
શિક્ષણ સમિતિ
કટારીયા શંકરભાઇ ગગજીભાઇ ચેરમેનશ્રી
પટેલ ઇશ્‍વરભાઇ જોઇતારામ  
પટેલ શિતલબેન જિજ્ઞેશભાઇ  
દેસાઇ ભાવેશભાઇ મોહનભાઇ  
ઠાકોર દરીયાબેન બાપુજી  
ઠાકોર અજમલજી અભાજી  
મકવાણા લવજીભાઇ નાથાભાઇ  
જાહેર બાંધકામ સમિતિ
ઠાકોર સોવનજી ગેમરજી ચેરમેનશ્રી
દેસાઇ કાન્તિભાઇ અમરતભાઇ  
ચૌધરી અમથાભાઇ રામાભાઇ  
પટેલ અંબાલાલ જોરદાસ  
જાહેર આરોગ્‍ય સમિતિ
દેસાઇ કાન્તિભાઇ અમરતભાઇ ચેરમેનશ્રી
આયર શંકરભાઇ લગધીરભાઇ  
ઠાકોર લીલાબેન દિલીપભાઇ  
અપીલ સમિતિ
પટેલ મોહનભાઇ કરશનભાઇ ચેરમેનશ્રી
ઠાકોર સવદાનજી નાઢાજી  
પટેલ ઇશ્વરભાઇ જોઇતારામ  
ર૦ મુદ્દા અમલીકરણ સમિતિ
પટેલ સીતાબેન હરીભાઇ ચેરમેનશ્રી
પટેલ મુકેશભાઇ જયંતિભાઇ  
ઠાકોર સોવનજી ગેમનજી  
ઠાકોર પ્રધાનજી નથુજી  
સિંચાઇ સમિતિ
ઠાકોર અજમલજી અભાજી ચેરમેનશ્રી
ઠાકોર પાર્વતીબેન નાગરજી  
પટેલ સીતાબેન હરીભાઇ  
મહિલા અને બાળ વિકાસ સમિતિ
ચૌધરી શીતલબેન જિજ્ઞેશભાઇ  
ઠાકોર પાર્વતીબેન નાગરજી  
ઠાકોર દરીયાબેન બાબુજી  
કટારીયા શંકરભાઇ ગગજીભાઇ