પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

અ.નં. અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરીનો સંપર્ક નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી આર.બી.રાજયગુરૂ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૭૬૬-૨૩૨૩૨૯૩૬ 
શ્રી એમ.એન.ચૌહાણ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૨૩૨૦૪૨૯૯૯૮૧૦૪૩૫૨
ર્ડા.બી.બી.ગૌસ્વામી મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ૨૨૧૫૫૪૯૦૯૯૦૧૮૬૨૧
ર્ડા.એ.એસ.સાલ્વી અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકાર૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫
ર્ડા.એ.એસ.સાલ્વી જિલ્લા આર.સી.એચ.અધિકારી૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫
શ્રી એ.એન.પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર, મા.મ.(પંચાયત) ૨૩૪૨૮૫૯૪૨૮૭૧૫૨૯૦
શ્રી એસ.એ.વહીયા કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ ૨૩૨૨૪૦૯૮૨૫૫૭૦૭૫૪
ર્ડા.એમ.એસ.પટેલ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૨૩૨૧૩૦૯૯૨૫૪૭૮૯૩૪
ર્ડા.એન.એસ.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક ૨૩૪૩૦૦૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮
૧૦શ્રી એસ.એસ.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૨૪૪૮૯૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨
૧૧શ્રી એન.એમ.રાઠોડ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૨૩૪૨૩૯૯૯૦૯૯૭૧૬૯૨
૧૨શ્રીમતી આર.એસ.ચૌધરી પ્રોગ્રામ ઓફિસર૨૨૫૮૧૬૯૪૨૭૩૩૩૦૦૬
૧૩શ્રી બી.એસ.ચૌધરી હિસાબી અધિકારી૨૨૩૦૦૩૯૪૦૮૨૪૦૯૦૯
૧૪શ્રી પી.બી.ચાવડા જિલ્લા આંકડા અધિકારી ૨૨૭૧૬૩૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧
૧૫અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરીનો સંપર્ક નંબર મોબાઇલ નંબર
૧૬શ્રી એસ.જી.ઢુકા તાલુકા વિકાસ અધિકારી પાટણ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૩૭૯૯૪૨૬૩૬૫૯૩૮
૧૭શ્રી એસ.જી.ઉપલાણા તાલુકા વિકાસ અધિકારી સિધ્ધપુર ૦૨૭૬૭-૨૨૦૧૧૭૭૫૬૭૦૧૫૦૫૪
૧૮શ્રી એમ.એચ.સોની તાલુકા વિકાસ અધિકારી સરસ્વતી ૦૨૭૬૬-૨૨૦૨૧૨૯૯૨૪૨૭૮૩૦૩
૧૯શ્રી કે.એસ.ત્રિવેદી તાલુકા વિકાસ અધિકારી ચાણસ્મા૦૨૭૩૪-૨૨૨૦૨૨૭૫૬૭૦૦૫૧૪૧
૨૦શ્રી યુ.એસ.ઠાકોર તાલુકા વિકાસ અધિકારી હારીજ૦૨૭૩૩-૨૨૩૬૭૯૯૪૨૭૩૬૮૫૪૧
૨૧શ્રી આર.જે.ઠાકોર તાલુકા વિકાસ અધિકારી સમી૦૨૭૩૩-૨૪૪૩૪૩૯૯૦૪૪૨૮૪૦૨
૨૨શ્રી જે.એલ.દેસાઇતાલુકા વિકાસ અધિકારી શંખેશ્વર ૦૨૭૩૮-૨૨૪૧૨૬૯૫૮૬૯૩૦૦૩૩
૨૩શ્રી આર.એચ.ચૌધરી તાલુકા વિકાસ અધિકારી રાધનપુર ૦૨૭૪૬-૨૭૭૩૪૮૯૪૨૭૬૪૪૮૯૭
૨૪શ્રી જે.એલ.દેસાઇતાલુકા વિકાસ અધિકારી સાંતલપુર ૦૨૭૩૮-૨૨૪૧૨૬૯૫૮૬૯૩૦૦૩૩
૨૫શ્રીમતી વી.જે.રામી (મદદ.સમાજકલ્યાણ અધિકારી-કન્યા છાત્રાલય પાટણ)જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ૨૨૩૩૬૮ 
૨૬શ્રી એસ.પી.જોષી જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી ૨૩૩૨૮૭૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯
૨૭શ્રી એસ.જે.જાની
(વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય)
મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર ૨૩૦૩૮૭૯૯૭૮૪૦૮૧૬૯
૯૮૭૯૮૧૭૧૫૫
૨૮શ્રી એ.વી.પટેલ ચીટનીશ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી(જ.દ.)  ૯૭૨૭૭૧૬૯૮૫
૨૯શ્રી પી.બી.ચાવડા સંશોધન અધિકારી ૨૨૭૧૬૩૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧
૩૦શ્રી એચ.એલ.પરમાર આંતરિક અન્વેષણ અધિકારી ૨૨૩૦૦૩૯૯૦૪૮૯૧૩૬૯
૩૧શ્રી બી.એસ.ચૌધરી હિસાબી અધિકારી૨૩૪૨૩૯૯૪૦૮૨૪૦૯૦૯
૩૨શ્રી બી.એન.પટેલ નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૨૨૭૧૬૩૯૭૧૨૯૭૦૦૧૨
૩૩શ્રી કે.જી.આયર વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય) ૨૨૧૫૫૪૯૮૨૪૯૭૧૯૩૦
૩૪શ્રી એસ.જે.જાની વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય) ૨૨૧૫૫૪૯૯૭૮૪૦૮૧૬૯
૯૮૭૯૮૧૭૧૫૫
૩૫શ્રી ડી.કે.પંચાલ મદદનીશ ઇજનેર ૨૩૪૨૮૫૯૮૯૮૦૮૨૨૩૧
૩૬શ્રી વી.એમ.બારોટ મદદનીશ ઇજનેર ૨૩૨૨૪૦૯૫૫૮૯૮૫૨૫૦