પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

અ.નં. અધિકારીશ્રીનું નામ હોદ્દો કચેરીનો સંપર્ક નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી ડી.કે.પારેખ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી  ૯૯૭૮૪૦૬૨૪૩
શ્રી એમ.એન.ચૌહાણ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ) ૨૩૨૫૨૧૯૨૬૫૨૧૦૩૦૯
ર્ડા.એ.એસ.સાલ્વી મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫
ર્ડા.એ.એસ.સાલ્વી અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકાર૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫
ર્ડા.એ.એસ.સાલ્વી જિલ્લા આર.સી.એચ.અધિકારી૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫
શ્રી એ.એન.પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર, મા.મ.(પંચાયત) ૨૩૪૨૮૫૯૪૨૮૭૧૫૨૯૦
શ્રી ટી.એચ.શ્રોફ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ ૨૩૨૨૪૦૯૯૦૯૯૨૧૯૬૯
ર્ડા.એમ.એમ.પટેલ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૨૩૨૧૩૦૯૯૨૫૪૭૮૯૩૪
૧૦ર્ડા.એન.એસ.પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક ૨૩૪૩૦૦૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮
૧૧શ્રી એસ.એસ.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૨૪૪૮૯૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨
૧૨શ્રી બી.એ.ચૌધરી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૨૩૪૨૩૯૯૯૦૯૯૭૧૬૯૨
૧૩શ્રીમતી આર.એસ.ચૌધરી પ્રોગ્રામ ઓફિસર૨૨૫૮૧૬૯૪૨૭૩૩૩૦૦૬
૧૪શ્રી પી.પી.રાઠોડ હિસાબી અધિકારી૨૨૩૦૦૩૯૪૨૮૨૧૮૫૩૬
૧૫શ્રી એ.આર.સાધુજિલ્લા આંકડા અધિકારી ૨૨૭૧૬૩૯૮૯૮૯૧૮૪૯૦
૧૬શ્રી એ.કે.સોલંકીતાલુકા વિકાસ અધિકારી પાટણ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૩૭૯૯૯૯૮૮૫૮૭૬૨
૧૭શ્રી એ.એ.રાજપુરા તાલુકા વિકાસ અધિકારી સિધ્ધપુર ૦૨૭૬૭-૨૨૦૧૧૭૯૬૦૧૦૪૬૩૮૪
૧૮શ્રી પી.એન.જોષી તાલુકા વિકાસ અધિકારી સરસ્વતી ૦૨૭૬૬-૨૨૦૨૧૨૯૫૮૬૦૮૪૫૪૬
૧૯શ્રી ડી.બી.ચાવડા તાલુકા વિકાસ અધિકારી ચાણસ્મા૦૨૭૩૪-૨૨૨૦૨૨૯૯૧૩૦૩૨૦૦૧
૨૦શ્રી યુ.એસ.ઠાકોર તાલુકા વિકાસ અધિકારી હારીજ૦૨૭૩૩-૨૨૩૬૭૯૯૪૨૭૩૬૮૫૪૧
૨૧શ્રી ડી.જી.પટેલ તાલુકા વિકાસ અધિકારી સમી૦૨૭૩૩-૨૪૪૩૪૩૯૮૨૫૩૩૪૭૭૬
૨૨કલ્પનાબેન એમ.ચૌધરી તાલુકા વિકાસ અધિકારી શંખેશ્વર ૦૨૭૩૮-૨૨૪૧૨૬૯૯૭૯૧૮૨૯૮૬
૨૩શ્રી બી.ડી.સોલંકી તાલુકા વિકાસ અધિકારી રાધનપુર ૦૨૭૪૬-૨૭૭૩૪૮૯૭૨૪૫૦૧૫૨૯
૨૪શ્રીમતી વિજયા એમ.પ્રજાપતિ તાલુકા વિકાસ અધિકારી સાંતલપુર ૦૨૭૩૮-૨૨૪૧૨૬૯૪૨૯૬૨૯૧૮૩
૨૫શ્રી ઇમરાન આર.મનસુરી જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ૨૨૩૩૬૮૯૪૨૭૯૮૨૦૪૬
૨૬શ્રી એસ.પી.જોષી જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી ૨૩૩૨૮૭૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯
૨૭શ્રી એસ.જે.જાની
(વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય)
મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર ૨૩૦૩૮૭૯૯૭૮૪૦૮૧૬૯
૯૮૭૯૮૧૭૧૫૫
૨૮શ્રી કે.એ.ભાટીયા ચીટનીશ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી(જ.દ.) ૨૩૨૦૪૨૯૯૨૫૦૫૩૫૫૧
૨૯શ્રી એ.આર.સાધુસંશોધન અધિકારી ૨૨૭૧૬૩૯૮૯૮૯૧૮૪૯૦
૩૦શ્રી જી.એસ.ઠકરર આંતરિક અન્વેષણ અધિકારી ૨૨૩૦૦૩૯૯૦૪૮૯૧૩૬૯
૩૧શ્રી જી.એસ.ઠકરર હિસાબી અધિકારી૨૩૪૨૩૯૯૮૨૫૭૦૮૭૪૯
૩૨શ્રી બી.એન.પટેલ નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૨૨૭૧૬૩૯૮૨૫૭૦૮૭૪૯
૩૩શ્રી કે.જી.આયર વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય) ૨૨૧૫૫૪૯૮૨૪૯૭૧૯૩૦
૩૪શ્રી એસ.જે.જાની વહીવટી અધિકારી(આરોગ્ય) ૨૨૧૫૫૪૯૯૭૮૪૦૮૧૬૯
૯૮૭૯૮૧૭૧૫૫