પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહીવટી અઘિકારીઓ

વહીવટી અઘિકારીઓ

અ.નં. અધિકારીશ્રીના નામહોદ્દોફોન નંબરમો. નંબર
શ્રી રાજેશ રાજ્યગુરૂ.(આઈ.એ.એસ) જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(IAS) ૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬૯૯૭૮૪૦૬૨૪૩
શ્રી ડિ.એલ.પરમારનિયામકશ્રી ડી.આર.ડી.એ. (IAS) ૨૨૯૧૭૬૭૫૭૩૯૩૬૬૨૨
શ્રી અરવિંદ.એ.વ્યાસનાયબ ‍જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેકમ) ૨૩૨૫૨૧૮૧૨૮૬૭૭૦૪૯
શ્રી કે.જે.પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત) ૨૩૨૦૪૨૯૮૨૫૭૫૯૨૫૧
શ્રી વી.સી.તીરથાણીહિસાબી અધિકારીશ્રી૨૨૨૩૦૩૯૪૨૬૪૬૪૭૯૫
ડૉ.એસ.કે.મકવાણામુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી૨૨૧૫૫૪૯૯૭૯૮૪૩૬૯૮
ડૉ.એસ.કે.મકવાણાઇ.ચા.મુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી- ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૧
શ્રી જે.જી.પંડ્યાજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી૨૨૬૬૪૫૯૯૦૯૯૭૮૬૯૨
શ્રી કે.વી.ચૌધરીકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, બાંધકામ વિભાગ૨૩૪૨૮૫૯૪૨૯૦૬૬૭૭૧
૧૦શ્રી એસ.એ.વહિઆકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ૨૩૪૨૪૦૯૮૨૫૫૭૦૭૫૪
૧૧ડૉ.એન.એસ.પટેલનાયબ નિયામકશ્રી પશુપાલન૨૩૪૩૦૦૯૮૨૫૫૩૩૪૮૮
૧૨ડૉ.આર.ટી.પટેલજિલ્લા એપીડેમિક મેડીકલ ઓફિસર૨૩૪૨૯૫૯૯૦૯૯૮૧૮૮૮
૧૩શ્રી સનત પી.જોષીજિલ્લા મેલેરિયા અધિકારીશ્રી૨૩૩૨૮૭૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯
૧૪શ્રી એમ.એમ.ઠાકરમદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી૨૩૦૩૮૭૯૪૨૭૦૧૬૬૭૬
૧૫ડૉ.એમ.એસ.પટેલજિલ્લા આર્યુવેદ અધિકારીશ્રી૨૩૨૧૩૦૯૯૨૫૪૭૮૯૩૪
૧૬શ્રીમતિ જી.એને સોલંકીપ્રોગ્રામ ઓફિસર, આઇ.સી.ડી.એસ. ૨૨૫૮૧૬૯૯૭૯૩૩૯૦૯૩
૧૭શ્રી ડી.આઇ.વાઘેલાજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૨૨૩૩૬૮૯૯૭૯૫૬૮૮૯૮
૧૮શ્રી એમ. એમ. કાપડીયાજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૨૨૭૧૬૩૯૪૨૭૦૩૦૯૭૫
૧૯શ્રી એ.સી.પટેલવહીવટી અધિકારીશ્રી, કુંટુબ કલ્યાણ શાખા- ૯૮૭૯૬૧૩૧૭૬
૨૦ શ્રી શૈલેષભાઇ પટેલજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૨૪૪૮૯૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨
૨૧શ્રી કે.કે.જોષીચીટનીશ - ૯૭૧૪૨૧૪૯૭૧
૨૨ર્ડો.એ.એસ.સાલ્વીઆર.સી.એચ.અધિકારી ૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫