પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
પ્રમુખ વિષે
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


શ્રીમતી ઠાકોર પશીબેન સોરાપજી
નામ:શ્રીમતી ઠાકોર પશીબેન સોરાપજ
હોદો:પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત
સ૨નામું:મુ.પો .ભાટસણ,તા.સરસ્વતી જિ.પાટણ
ફોન નં:૦૨૭૬૬-૨૩૪૩૯૫
મોબાઇલ નં:૯૮૯૮૬૩૪૭૬૯,૯૫૫૮૬૭૮૨૬૭
ફેકસ નં: