પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
પ્રમુખ વિષે
મુખપૃષ્ઠપ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ વિષે


શ્રી વિનુભાઇ આર. પ્રજાપતિ
નામ:શ્રી વિનુભાઇ આર. પ્રજાપતિ
હોદો:પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત
સ૨નામું:મુ.પો .નાંદોત્રી,તા.સિધ્ધપુર,જિ.પાટણ
ફોન નં:૦૨૭૬૬-૨૩૪૩૯૫
મોબાઇલ નં:-
ફેકસ નં: