મુખપૃષ્ઠ ઈ-સીટીઝન નાગરિકોના અધિકાર માટે જાહેર સેવાનો એક્ટ​

નાગરિકોના અધિકાર માટે જાહેર સેવાનો એક્ટ​

ક્રમવિષયડાઉનલોડ્સ
1RCPS GuidelineRCPS Guideline(272 KB)
2RCPS ActRCPS Act(744 KB)
3RCPS RuleRCPS Rule(615 KB)
4RCPS Act Appellate AuthorityRCPS Act Appellate Authority (1.21 MB)
5RCPS Free Gr 23/03/2016RCPS Free Gr 23/03/2016(3.34 MB)
6Notification Gujarat Right Citizens Public-services-31/03/2016Notification Gujarat Right Citizens Public-services-31/03/2016(67.0 KB)

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 596533