પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મહત્‍વના નકશાઓ
મુખપૃષ્ઠ : જિલ્લા વિષેરસ્‍તાઓનો નકશો

રસ્‍તાઓનો નકશો



 પાટણ રસ્‍તાઓનો નકશો