મુખપૃષ્ઠ ઈ-સીટીઝન માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમવિષયડાઉનલોડ્સ
પંચાયત શાખાRCPS Guideline(199 KB)
બાંઘકામ શાખાRCPS Guideline(241 KB)
સમાજ કલ્યાણ શાખા RCPS Guideline(350 KB)
સંકલિત બાળવિકાસ શાખાRCPS Guideline(349 KB)
ખેતી વાડી શાખાRCPS Guideline(360 KB)
શિક્ષણ શાખાRCPS Guideline(239 KB)
આંકડા શાખાRCPS Guideline(458 KB)
મહેસૂલ શાખાRCPS Guideline(140 KB)
હિસાબી શાખાRCPS Guideline(317 KB)
૧૦મહેકમ શાખાRCPS Guideline(258 KB)
૧૧સિંચાઇ શાખાRCPS Guideline(824 KB)
૧૨વિકાસ શાખાRCPS Guideline(228 KB)
૧૩સહકાર શાખાRCPS Guideline(94.6 KB)
૧૪આયુર્વેદ શાખાRCPS Guideline(85.6 KB)

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 23/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 546763