મુખપૃષ્ઠ ઈ-સીટીઝન માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમવિષયડાઉનલોડસ
પંચાયત શાખાRCPS Guideline(91.0 KB)
બાંઘકામ શાખાRCPS Guideline(107 KB)
સમાજ કલ્યાણ શાખા RCPS Guideline(124 KB)
સંકલિત બાળવિકાસ શાખાRCPS Guideline(171 KB)
ખેતી વાડી શાખાRCPS Guideline(142 KB)
શિક્ષણ શાખાRCPS Guideline(204 KB)
આંકડા શાખાRCPS Guideline(160 KB)
મહેસૂલ શાખાRCPS Guideline(92.3 KB)
હિસાબી શાખાRCPS Guideline(103 KB)
૧૦મહેકમ શાખાRCPS Guideline(85.1 KB)
૧૧સિંચાઇ શાખાRCPS Guideline(138 KB)
૧૨વિકાસ શાખાRCPS Guideline(228 KB)
૧૩સહકાર શાખાRCPS Guideline(125 KB)
૧૪આયુર્વેદ શાખાRCPS Guideline(112 KB)
૧૫ પશુપાલન શાખાRCPS Guideline(218 KB)
૧૬જનરલ શાખાRCPS Guideline(85.7 KB)
૧૭ આરોગ્‍ય શાખાRCPS Guideline(199 KB)

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 596409