સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

સંપર્ક

પાટણ જીલ્લા પંચાયત
સરનામું સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી,
જીલ્લા પંચાયત, પાટણ
ફોન નંબર ફોન નંબર : ૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬
ફેકસ નંબર ફેકસ નંબર : ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૯૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 13/7/2018

વપરાશકર્તાઓ : 554425