પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
સંપર્ક
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક


સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
પાટણ
ફોન નંબર : ૦૨૭૬૬-૨૩૨૯૩૬
ફેકસ નંબર : ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૯૪