પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
સાંતલપુર ના ગામો
મુખપૃષ્ઠમારું ગામસાંતલપુર ગામ

સાંતલપુર ના ગામો

 
  અબીયાણા    દૈસર   જરૂશા    પાર 
  અલુવાસ    ડાલડી    જોરાવરગઢ    પરસુદ 
  અમરપુર    દેત્રાના    કલાણપુરા    પાટનકા
  અંતરનેસ    ઢોકાવાડા   કમલપુરા    પીપરાલા 
  બાબરા   ધ્રાંદવા    કેશરગઢ    રાજુસરા 
  બકુત્રા    ઇવલ    કીલાણા    રામપુરા 
  બામનોલી    ફાંગલી    કોળીવાડા    રણમલપુરા 
  બરારા    ફુલપુરા    કોરડા    રોઝુ 
  બાવરદા    ગઢા    લાખાપુરા    સાદપુરા 
  બોરૂડા    ગડસાઇ    લીમગામડા    સાંતલપુર
  ચડીયાણા    ગંજીસર    લોદ્ગા    સાંતલપુર
  ચલાંદા    ગરામ્બડી    લુનીછાના    શેરપુરા 
  ચારણકા   ગોખાનતર    મધુત્રા    સીધાદા 
  છાંસરા    હમીરપુરા    માનપુરા    ઉંડી 
  દેભી    જાખોત્રા    નળીયા    ઉંદરગઢા 
  દૈગામડા   જામવાડા    નવાગામ    ઉનરોટ 
  વાધપુરા    વાવડી   ઝાઝમ    વણોર્સરી 
  વાંઢીયા    ઝંડાલા    ઝેકડા   વૌવા 
  વારાહી    ઝાંઝનસર