પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસંપર્ક માહિતી
સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જિલ્લા પંચાયત,પાટણ ( આંકડા શાખા )
શાખાનું સરનામું જિ.પં.પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.એમ.કાપડીયા
ફોન નંઓ-૨૨૭૧૬૩ ,ઇન્ટર કોમ-૨૦૮
ફેક્સ નંબર ૨૩૨૦૪૨
મો.નં.૯૪૨૭૦૩૦૯૭૫
ક્રમકર્મચારીનું નામ હોદ્દોસંપર્ક નં. મોબાઇલ નં.
શ્રી એમ.એમ.કાપડીયાજિલ્લા આંકડા અધિકારી  ૯૪૨૭૦૩૦૯૭૫
શ્રી પી.બી.ચાવડાસંશોધન અધિકારી ૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧
શ્રી બી.એન.રાવળસંશોધન મદદનીશ ૯૪૨૬૩૯૭૯૫૨
શ્રી એ.કે.સોલંકીસંશોધન મદદનીશ ૯૬૦૧૮૯૫૬૯૬
શ્રી કે.આર.સોલંકીઆંકડા મદદનીશ ૯૯૯૮૪૮૨૩૪૪
શ્રી એન.એમ.સાધુજુ.ક્લાર્ક ૯૯૭૮૮૭૮૫૭૫