પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસંપર્ક માહિતી
સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જિલ્લા પંચાયત,પાટણ ( આંકડા શાખા )
શાખાનું સરનામું જિ.પં.પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી પી.બી.ચાવડા
ફોન નંઓ-૨૨૭૧૬૩ ,ઇન્ટર કોમ-૨૦૮
ફેક્સ નંબર ૨૩૨૦૪૨
મો.નં.૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧
ક્રમકર્મચારીનું નામ હોદ્દોસંપર્ક નં. મોબાઇલ નં.
શ્રી પી.બી.ચાવડાઈ.ચા જિલ્લા આંકડા અધિકારી ૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧
શ્રી પી.બી.ચાવડાસંશોધન અધિકારી૯૯૯૮૧૬૧૩૩૧
શ્રી બી.એન.રાવળસંશોધન મદદનીશ૯૪૨૬૩૯૭૯૫૨
શ્રી એ.કે.સોલંકીસંશોધન મદદનીશ૯૬૦૧૮૯૫૬૯૬
શ્રી કે.આર.સોલંકીઆંકડા મદદનીશ૯૯૯૮૪૮૨૩૪૪
શ્રી એન.એમ.સાધુજુ.ક્લાર્ક૯૯૭૮૮૭૮૫૭૫