પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસંપર્ક માહિતી
સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જિલ્લા પંચાયત,પાટણ ( આંકડા શાખા )
શાખાનું સરનામું જિ.પં.પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ.આર.સાધુ
ફોન નંઓ-૨૨૭૧૬૩ ,ઇન્ટર કોમ-૨૦૮
ફેક્સ નંબર ૨૩૨૦૪૨
મો.નં.૯૮૯૮૯૧૮૪૯૦

ક્રમકર્મચારીનું નામ હોદ્દોસંપર્ક નં. મોબાઇલ નં.
શ્રી એ.આર.સાધુઈ.ચા.જિલ્લા આંકડા અધિકારી૯૮૯૮૯૧૮૪૯૦
શ્રી એ.આર.સાધુસંશોધન અધિકારી૯૮૯૮૯૧૮૪૯૦
શ્રી બી.એન.રાવળસંશોધન મદદનીશ૯૪૨૬૩૯૭૯૫૨
શ્રી એમ.ડી.દેસાઈસંશોધન મદદનીશ૯૯૨૪૭૨૪૧૭૬
શ્રી જી.એસ.પરમારઆંકડા મદદનીશ૭૩૫૯૨૬૫૧૦૧
શ્રી એન.એમ.સાધુજુનિયર ક્લાર્ક૯૯૭૮૮૭૮૫૭૫