પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસંપર્ક માહિતી
સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જિલ્લા પંચાયત,પાટણ ( આંકડા શાખા )
શાખાનું સરનામું જિ.પં.પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.એમ. કા૫ડીયા, જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી (ચાર્જ)
ફોન નંઓ-૨૨૭૧૬૩ ,ઇન્ટર કોમ-૨૨૪
ફેક્સ નંબર ૨૩૨૦૪૨
ઈ-મેલdso-ddo-pat@gujarat.gov.in
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર
૧.શ્રી વી. બી. સોલંકીસંશોધન મદદનીશ૨૨૭૧૬૩૨૩૨૦૪૨૯૮૯૮૯૩૭૪૦૭
શ્રી બી. એન. રાવળસંશોધન મદદનીશ ૨૨૭૧૬૩૨૩૨૦૪૨૯૪૨૬૩૯૭૯૫૨
શ્રી જે.એમ.ભરવાડજુનિયર કલાર્ક૨૨૭૧૬૩૨૩૨૦૪૨૯૯૨૪૮૧૪૦૪૫