પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખા બ્લોક હેલ્થ કચેરી

બ્લોક હેલ્થ કચેરી

જિલ્લા કક્ષાના અધિકારીશ્રીઓની માહિતી દર્શાવતું પત્રક
ક્રમ નામ હોદ્દો હેડકવાર્ટર મો. નંબર
ડો. ટી. વી. ભાલોડીયા મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત પાટણ ૯૯૭૯૮૪૩૬૯૮
ડો. ટી. કે. સોની અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી જિલ્‍લા પંચાયત પાટણ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૧
ડો. ટી. કે. સોની આર. સી. એચ. અધિકારી જિલ્‍લા પંચાયત પાટણ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૧
ડો. આર. ટી. પટેલ એપીડેમીક મેડીકલ ઓફિસર જિલ્‍લા પંચાયત પાટણ ૯૯૦૯૯૮૧૮૯૪
ડો. પી. કે. મકવાણા કવોલીટી એસ્‍યોરન્‍સ મેડીકલ ઓફિસર જિલ્‍લા પંચાયત પાટણ ૮૯૮૦૦૪૫૪૦૭
બ્લોક કચેરી ખાતે ફરજ બજાવતા અધિકારીશ્રીની માહિતી દર્શાવતું પત્રક
ક્રમ નામ હોદ્દો હેડકવાર્ટર મો. નંબર
ડો. એ. એસ. સાલ્‍વી બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર પાટણ

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૩

ડો. આર. ડી. નાયક બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર સિધ્‍ધપુર

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૪

ડો. એન. પી. પટેલ બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર ચાણસ્‍મા (હારીજ)

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫

ડો. એ. એચ. સોલંકી બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર સમી

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૬

ડો. કે. કે. પંચાલ બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર રાધનપુર

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૭

ડો. કે. ડી. મહેતા બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર સાંતલપુર

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૮