પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાજન્‍મ મરણની નોંઘણી
જન્‍મ મરણની નોંઘણી

અ. નં. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્‍મ મરણ બાળ મરણ મૃત 
પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી પુરૂષ સ્‍ત્રી
ચાણસ્મા તા.પં.  ૧૦૭૨ ૧૦૪૮ ૫૧૯ ૩૬૬ -
ચાણસ્મા નગરપાલિકા  ૪૨૪ ૪૨૦ ૭૬ ૪૩ ` - -
હારીજ તા.પં.  ૬૬૦ ૫૨૨ ૧૮૩ ૧૦૭ - -
હારીજ નગરપાલિકા  ૨૯૬ ૨૮૭ ૨૯ ૧૦ - -
પાટણ તા.પં.  ૬૬૧૬ ૫૭૮૨ ૧૩૨૨ ૮૧૫ - -
પાટણ નગરપાલિકા  ૫૩૫૫ ૪૫૬૯ ૬૧૩ ૩૬૫ ૧૫ ૨૧
રાધનપુર તા.પં.  ૨૭૫૫ ૨૪૭૨ ૩૧૪ ૨૧૯ - -
રાધનપુર નગરપાલિકા  ૨૩૪૩ ૨૧૨૮ ૧૭૧ ૧૧૫ ૭૨ ૭૩
સમી તા.પં.  ૧૭૬૫ ૧૫૬૭ ૪૬૯ ૨૭૮ - -
૧૦ સાંતલપુર તા.પં.  ૪૯૧ ૪૩૮ ૧૨૫ ૬૮ - -
૧૧ સિધ્ધપુર તા.પં.  ૨૯૧૯ ૨૭૧૩ ૫૨૦ ૩૫૦ - -
૧૨ સિધ્ધપુર નગરપાલિકા  ૨૩૮૮ ૨૨૩૩ ૨૨૪ ૧૬૮ ૨૫ ૧૪