પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાનેત્ર કેમ્‍૫
 
નેત્ર કેમ્‍૫

 
રાષ્ટ્રીય અંધત્વ નિવારણ કાર્યક્રમ
 
જિ. પાટણ વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮  મોતિયાના ઓપરેશન વાર્ષિક લક્ષાંક
સ્થળ એપ્રીલ ૦૭ મે ૦૭ જુન ૦૭ જુલાઇ ૦૭ ઓગ ૦૭ સપ્ટે ૦૭ ઓકટો ૦૭ નવે ૦૭ ડિસે ૦૭ જાન્યુ ૦૮ ફેબ્રુ ૦૮ માર્ચ ૦૮ કુલ
જિલ્લા હોસ્પિટલ  ૮૩ ૮૪ ૧૧૩ ૧૨૯ ૬૭ ૧૦૪ ૮૯ ૭૪ ૯૯ ૧૫૧ ૧૨૦ ૧૭૧ ૧૨૮૪
તાલુકા હોસ્પિટલ  ૩૦ ૨૨ ૧૫ ૧૦ ૧૫ ૩૬ - - - - ૧૩૫
એન.જી.ઓ.  ૨૨૧ ૧૯૪ ૨૩૩ ૨૪૧ ૩૦૫ ૨૦૧ ૩૨૩ ૨૫૯ ૩૧૬ ૩૮૪ ૨૮૯ ૩૩૯ ૩૩૦૫
પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ  ૪૪૦ ૫૨૧ ૫૮૯ ૫૮૮ ૬૫૪ ૬૨૬ ૭૮૯ ૭૩૬ ૭૯૨ ૭૯૪ ૯૩૮ ૧૦૨૯ ૮૪૯૬
અન્ય  ૧૮૬ ૧૪૮ ૧૧૩ ૮૮ ૩૩ ૨૮૧ ૮૩ ૩૯ ૭૭ ૧૦૪૮
કુલ  ૯૬૦ ૮૨૧ ૯૫૦ ૧૧૧૬ ૧૧૫૪ ૯૬૭ ૧૨૮૯ ૧૧૦૨ - ૧૪૧૨ ૧૩૮૮ ૧૬૨૧ ૧૪૨૬૮
 
આગળ જુઓ