પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાપ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો

અ.નં.  તાલુકાનું નામ  પ્રા.આ.કેન્દ્રનું નામ  અધિકારીનું નામ  સરનામું  ફોન નંબર  મોબાઇલ નંબર 
પાટણ  મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-રણુંજ  ડૉ. એન. પી. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ-રણુંજ  ૨૮૭૬૩૯ ૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ડેર  વૈધ ઉર્વશીબેન નાયક  ડેર  ૨૮૫૧૮૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૪
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-સરીયદ  ડૉ. બી. એમ. રાઠોડ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- સરીયદ  ૨૮૯૨૩૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૫
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કાંસા  વૈધ શ્રેયાબેન કે. પંડયા  કાંસા  ૨૮૯૬૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૬
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-વાગડોદ  ડૉ. વી. બી. પટેલ  સ્ટાફ ક્વાટર્સ- વાગડોદ  ૨૬૧૩૦૨ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૭
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-જંગરાલ  વૈધ વ્યાસ હિનલબેન કનૈયાલાલ  જંગરાલ  ૨૮૬૫૩૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૦
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કુણધેર  વૈધ રશ્મીકા એમ.પટેલ  કુણધેર  ૨૮૨૬૪૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૯
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બાલીસણા  વૈધ હિના બી.પટેલ  બાલીસણા  ૨૮૫૫૪૧ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૮
મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-મણુંદ  ડૉ.હરેશભાઇ વી.રાવલ  મણુંદ  ૨૭૫૪૦૬ ૯૯૦૯૯૮૧૮૮૦
 
  આગળ જુઓ