પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખારક્તદાન
રક્તદાન

બ્લડ બેન્ક, જનરલ હોસ્પીટલ, પાટણ
માસનું નામ  બ્લડ કલેકશન  બ્લડ યુનિટનો વપરાશ  બ્લડ યુનિટનો નિકાલ  હાલમાં જમા  આયોજીત કેમ્પની સંખ્યા  લીધેલ બ્લડ યુનિટ 
સ્વૈચ્છિક  ભરપાઇ કરેલ  કુલ 
જાન્યુ.-૦૭  ૧૪ ૧૮ ૪૩ - -
ફેબ્રુ.-૦૭  ૧૧ ૧૫ ૧૮ - -
માર્ચ-૦૭  ૧૦ - -
એપ્રીલ-૦૭  ૧૦ - - -
મે-૦૭  - - - -
જુન-૦૭  - - - -
જુલાઇ-૦૭  - - - -
ઓગ.-૦૭  -
સપ્ટે.-૦૭  - ૧૦ - - -
ઓક્ટો.-૦૭  - - - - - -
નવે.-૦૭  - - - - - - - -
ડીસે.-૦૭  - - - - - - - -
જાન્યુ.-૦૮  - - - - - - - -
ફેબ્રુ.-૦૮  ૨૭ ૨૯ ૨૪ ૨૭
માર્ચ-૦૮  - ૨૯ - - -
એપ્રીલ-૦૮  - - - - - - -

 

  આગળ જુઓ