પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આરોગ્‍ય શાખારકતપિત્ત

રકતપિત્ત

PHI વસ્તી માસના અંતે સારવાર હેઠળ ચાલુ કેસ દવા સ્ટોક PR
PB MB કુલ MB (A) MB (C) PB (A) PB (C)
સરીયદ ૩૯૦૬૨
કાંસા ૩૫૩૭૯
વાગડોદ ૬૬૨૦૨
જંગરાલ ૪૨૭૩૬
રણુંજ ૫૦૮૮૨
ડેર ૪૯૮૧૮
કુણધેર ૩૪૧૭૭
પીપી પાટણ ૧૨૩૪૬૯ ૦.૨૪
પાટણ તાલુકા ૪૪૧૭૨૫ ૦.૦૬૮
ચંદ્રાવતી ૫૫૦૩૮
કાકોશી ૫૦૮૩૭
કુંવારા ૫૦૬૨૪ ૦.૨
પીપી સિધ્ધપુર ૬૨૯૮૨
સિધ્ધપુર તાલુકા ૨૧૯૪૮૧ ૦.૦૪
બ્રાહમણવાડા ૨૯૧૯૬
ચાણસ્મા ૩૨૩૪૪
ધિણોજ ૨૮૫૨૫
પીંપળ ૨૯૮૯૮
પલાસર ૨૮૦૩૪
ચાણસ્મા તાલુકા ૧૪૭૯૯૯
નાણાં ૭૦૩૬૯
દુનાવાડા ૨૭૧૪૨
હારીજ તાલુકા ૯૭૫૧૧
શંખેશ્વર ૩૭૨૯૮
લોલાડા ૩૪૪૨૯
બાસ્પા ૩૪૬૫૬
રાફુ ૩૭૪૮૨
મુજપૂર ૪૫૬૯૬
સમી તાલુકા ૧૮૯૫૫૮
બંધવડ ૨૬૮૦૦
નાનાપુરા ૨૩૯૨૩
ગોતરકા ૫૬૩૮૮
પીપી રાધનપુર ૩૧૦૮૭
રાધનપુર તાલુકા ૧૩૮૧૯૮
વારાહી ૩૫૬૦૦
અબિયાણા ૩૦૬૪૪
મઢુત્રા ૩૪૦૬૦
ઝઝામ ૨૫૭૦૧
સાંતલપુર તાલુકા ૧૨૬૦૦૫
જિલ્લો કુલ ૧૩૬૦૪૭૬ ૦.૦૨૯
આગળ જુઓ