પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જિલ્લા પંચાયત, પાટણ (આરોગ્ય શાખા)
શાખાનું સરનામું જિ.પં. પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી એસ. કે. મકવાણા મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંઓ- ૨૨૧૫૫૪, મો. નં. ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૬
ફેક્સ નંબર ૨૩૨૦૪૨
ઇ-મેઇલ cdho-health-patan-@gmail.com
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
શ્રી એ.સી.પટેલઇ.ચા. વ.અધિકારી ૨૨૧૫૫૪૯૯૭૯૮૪૩૬૨૭-
શ્રી કે. વી.આયરવ.અધિકારી ૨૨૧૫૫૪૯૮૨૪૯૭૧૯૩૦-
ર્ડા. એ.એસ.સાલ્વીઆર.સી.એચ.ઓ.૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૫૫Rcho.health.patan@gmail.com
ર્ડા પી.કે.મકવાણાક્યો.મે.ઓ ૨૨૧૫૫૪૮૯૮૦૦૪૫૪૦૭
શ્રી સી.કે.રાવલના.ચિ.૨૨૧૫૫૪૯૮૭૯૩૨૧૭૯૯
શ્રી આર.એલ.ડામોરના.હિસાબનીશ૨૨૧૫૫૪૯૮૨૪૬૬૬૫૯૨
શ્રી આર.એસ.કડીયાસી.કા૨૨૧૫૫૪૮૪૬૯૪૮૬૧૦૫
શ્રી એમ.એન.સિંધી સી.કા૨૨૧૫૫૪૯૭૨૫૯૭૪૩૩૯
શ્રીમતિ ડી.કે.ભોજકસી.કા૨૨૧૫૫૪૯૪૨૭૬૮૨૩૮૬
૧૦શ્રી એલ.પી. પરમારસી.કા૨૨૧૫૫૪૯૯૭૯૦૫૯૦૪૩
૧૧શ્રીબી.આર. પરમારસી.કા૨૨૧૫૫૪૭૩૮૩૪૦૮૬૯૫
૧૨શ્રી એ.એમ.મકવાણાપી.એમ.એ.૨૩૪૨૯૫૮૫૧૧૦૫૬૫૧૮
૧૩શ્રી બી.એન.પટેલફાર્મા ૨૨૧૫૫૪૯૮૯૦૨૨૯૮૨
૧૪શ્રી આર.એ.બાવાજુ.કા.૨૨૧૫૫૪૯૯૨૫૬૮૭૯૪૨
૧૫શ્રી એલ.ટી.પટેલબી.આઇ.ઇ.સી.ઓ. ૨૩૪૨૯૫૯૯૭૯૮૪૩૬૨૯
૧૬શ્રી એ.ડી.સોલંકી પટાવાળા ૨૨૧૫૫૪૯૯૧૩૪૮૩૯૦૩
૧૭શ્રી બી.એસ.ઠાકોરપટાવાળા ૨૨૧૫૫૪૯૭૨૩૭૩૭૩૪૦
૧૮ર્ડા. આર.ટી.પટેલ ઇ.એમ.ઓ. ૨૩૪૨૯૫૯૯૦૯૯૮૧૮૮૮