પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જિલ્લા પંચાયત, પાટણ (આરોગ્ય શાખા)
શાખાનું સરનામું જિ.પં. પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ.બી.બી.ગોસ્વામી, મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
ફોન નંઓ.૨૨૧૫૫૪ મો.ન. ૯૦૯૯૦૧૮૬૨૧
ઇ-મેઇલ cdho-health-patan-@gmail.com

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ

ક્રમકર્મચારીનું નામ/અધિકારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નં.મોબાઇલ નં.
ડૉ.એ.એસ.સાલ્વીR.C.H.O.૦૨૭૬૬ ૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫
ડૉ.આર.ટી.પટેલE.M.O.૨૭૬૭ ૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૮૮
ડૉ.એમ.આર.જીવરાણીD.Q.A.M.O.૨૭૬૮ ૨૨૧૫૫૪૯૮૨૫૩૪૩૧૯૮
શ્રી એસ.જે.જાનીA.O.(HEALTH)૨૭૬૯ ૨૨૧૫૫૪૯૮૭૯૮૧૭૧૫૫
શ્રી કે.વી.આયરA.O.(F.P.)૨૭૭૦ ૨૨૧૫૫૪૯૮૨૪૯૭૧૯૩૦
શ્રી એન.એચ.જાનીના.ચિ.૨૭૭૧ ૨૨૧૫૫૪૯૯૧૩૦૬૪૭૩૦
શ્રી એમ.એન.સિંધીના.ચિ.૨૭૭૨ ૨૨૧૫૫૪૯૭૨૫૯૭૪૩૩૯
શ્રી આર.ડી.રાજપુતસિ.કા.૨૭૭૩ ૨૨૧૫૫૪૮૩૪૭૧૨૯૧૬૨
શ્રી એલ.પી.પરમારસિ.કા.૨૭૭૪ ૨૨૧૫૫૪૮૩૪૭૨૫૪૩૨૭
૧૦શ્રી એ.પી.પ્રજાપતિડી.એસ.આઇ.૨૭૭૫ ૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૭૨૮૬૦૯
૧૧શ્રી એ.એમ.મકવાણાપી.એમ.એ.૨૭૭૬ ૨૨૧૫૫૪૮૫૧૧૦૫૬૫૧૮
૧૨શ્રી એચ.એ.વાઢેરજુ.કા.૨૭૭૭ ૨૨૧૫૫૪૮૦૦૦૦૪૮૮૯૮
૧૩શ્રી ડી.એચ.સુથારજુ.ફા.૨૭૭૮ ૨૨૧૫૫૪૯૪૨૬૫૨૧૯૨૦
૧૪શ્રી ડી.બી.વાઘેલાજુ.કા.૨૭૭૯ ૨૨૧૫૫૪૯૯૭૮૭૬૯૬૦૧
૧૫શ્રી એન.આર.ચાવડાવેક્સીનેટર૨૭૮૦ ૨૨૧૫૫૪૮૭૫૮૦૭૯૦૦૭
૧૬કુ.પી.એન.દેસાઇજુ.કા.૨૭૮૧ ૨૨૧૫૫૪૮૫૧૧૫૦૫૧૩૭
૧૭શ્રી એ.ડી.સોલંકીપટાવાળા૨૭૮૨ ૨૨૧૫૫૪૯૯૧૩૪૮૩૯૦૩