પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ જિલ્લા પંચાયત, પાટણ (આરોગ્ય શાખા)
શાખાનું સરનામું જિ.પં. પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. એસ.કે.મકવાણા સી.ડી.એચ.ઓ
ફોન નંઓ.૨૨૧૫૫૪ મો.ન. ૯૬૮૭૬૭૯૦૦૬
ઇ-મેઇલ cdho-health-patan-@gmail.com

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ

અ.નંઅધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દો ફોનં નંબરમોબાઈલ નંબર
ડૉ. એ.એસ.સાલ્વી આર.સી.એચ.ઓ ૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૧૮૮૫૫
ડૉ.ડી.બી.પટેલ ક્વોલીટી મેડીકલ ઓફિસર (ઇ.ચા.)૨૨૧૫૫૪૯૯૦૯૯૮૧૮૯૩
શ્રી કે.વી આયર વ.અધિકારી (પ.ક) ૨૨૧૫૫૪૯૮૨૪૯૭૧૯૩૦
શ્રી એસ.જે.જાની વ.અધિકારી(આરોગ્ય)૨૨૧૫૫૪૯૯૭૮૪૦૮૧૬૯
શ્રી એન.એચ.જાની નાયબ ચિટનીશ ૨૨૧૫૫૪૯૯૧૩૦૬૪૭૩૦
શ્રી ડી.એચ. સુથાર ફાર્માસીસ્ટ ૨૨૧૫૫૪૯૪૨૬૫૨૧૯૨૦
શ્રી.એ.એમ.મકવાણા પી.એમ.એ ૨૨૧૫૫૪૮૫૧૧૦૫૪૫૧૮
શ્રી એમ.એચ.કોવડીયા સી.કા૨૨૧૫૫૪૯૮૯૮૫૦૯૦૨૦
શ્રી આર.ડી.રાજપુત સી.કા૨૨૧૫૫૪૮૩૪૭૧૨૯૧૬૨
૧૦શ્રીમતી જી.એચ.ચૌધરીસી.કા ૨૨૧૫૫૪૯૫૫૮૬૦૬૧૪૬
૧૧શ્રી.એલ.પી પરમાર સી.કા ૨૨૧૫૫૪૮૩૪૭૨૫૪૩૨૭
૧૨શ્રી.એચ.એ.વાઢેર જુ.કા.૨૨૧૫૫૪૮૦૦૦૦૪૮૮૯૮
૧૩શ્રીમતી પી.એન.દેસાઇજુ.કા.૨૨૧૫૫૪૮૫૧૧૫૦૫૧૩૭
૧૪શ્રીવી.કે.દેસાઇ આંકડા મદદનીશ૨૨૧૫૫૪૯૯૧૩૪૫૭૭૪૫
૧૫શ્રી બી.જે.રાવળ ડ્રાઇવર ૨૨૧૫૫૪૯૬૬૨૧૨૧૭૮૦
૧૬શ્રી.એ.ડી.સોલંકી પટાવાળા૨૨૧૫૫૪૯૯૧૩૪૮૩૯૦૩
૧૭શ્રી બી.એસ ઠાકોર પટાવાળા૨૨૧૫૫૪૮૧૨૮૧૪૭૫૩૬