પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાશાળા આરોગ્‍ય

શાળા આરોગ્‍ય

ખાસ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ ૨૦૦૭-૦૮ ફાઇનલ રીપોર્ટ તારીખ- ૨૬/૧૨/૦૭ થી તા-૨૮/૩/૦૮ સુધી (પત્રક-૧)
  ખાસ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ ૨૦૦૭-૦૮ ફાઇનલ રીપોર્ટ તારીખ- ૨૯/૩/૦૮ થી તા-૩/૪/૦૮ સુધી (પત્રક-૧)
  ખાસ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ ૨૦૦૭-૦૮, આંગણવાડીનો ફાઇનલ રીપોર્ટ તારીખ-૨૯/૩/૦૮ થીતા-૩/૪/૦૮સુધી (પત્રક-૧)
  ખાસ શાળા માં હ્દય, કીડની અને કેન્સરવાળા બાળકોની માહિતી દર્શાવતું પત્રક.( પત્રક - ૨ )
  આંગણવાડીમાં હ્દય, કીડની અને કેન્સરવાળા બાળકોની માહિતી દર્શાવતું પત્રક. .( પત્રક - ૨ )
  રોગો પ્રમાણે વર્ગીકરણ (પત્રક-૩ )
  ખાસ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ અન્વયે આંગણવાડીના બાળકોના આરોગ્ય તપાસણીનો ફાઇનલ રીપોર્ટ
  ચશ્મા વિતરણની માહિતી દર્શાવતું પત્રક. (પત્રક - ૪ )
  ખાશ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ તપાસણી કાર્યક્રમમાં હ્દય, કિડની, કેન્સરની બિમારી માટે અમદાવાદ રીફર કરેલ બાળકોની યાદી.
  ખાશ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ તપાસણી અન્વયે સુપર સ્પેશ્યાલીટી સારવાર માટે હ્દયની ખામી વાળા બાળકોની યાદી વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮
  તા-૨૦/૫/૦૮ ના રોજ ખાસ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ તપાસણી અન્વયે હ્દયની બિમારી માટે વધુ સારવાર અર્થે યુ.એન.મહેતા કાર્ડીયોલોજી ઇન્સ્ટીટયુટ અમદાવાદ ખાતે લઇ જવામાં આવનાર હ્દયની ખામી વાળા બાળકોની યાદી
  ખાશ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ તપાસણી અન્વયે સુપર સ્પેશ્યાલીટી સારવાર માટે કીડનીની ખામી વાળા બાળકોની યાદી વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮
  ખાશ શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ તપાસણી અન્વયે સુપર સ્પેશ્યાલીટી સારવાર માટે કેન્સરની ખામી વાળા બાળકોની યાદી વર્ષ-૨૦૦૭-૦૮ આરોગ્ય શાખા, જિ.પં- પાટણ