પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાતબીબી અધિકારીઓ

તબીબી અધિકારીઓ

અ.નં. તબીબી અધિકારીનું નામ આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ શેના નિષ્ણાંત ? સરનામું ફોન નંબર (ઓ) (ધર) મોબાઇલ નંબર
વૈધ શૈલેષ એમ પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-રણુંજ આયુર્વેદિક મે.ઓ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ-રણુંજ ૨૮૭૬૩૯ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૩
ડૉ. આર. આઇ. પ્રજાપતિ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-ડેર એમ.બી.બી.એસ ડેર ૨૮૫૧૮૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૮
ડૉ. બી. એમ. રાઠોડ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-સરીયદ એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- સરીયદ ૨૮૯૨૩૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૫
વૈધ શ્રેયાબેન કે. પંડયા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કાંસા આયુર્વેદિક મે.ઓ. કાંસા ૨૮૯૬૭૦ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૬
ડૉ. એમ. આર. પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-વાગડોદ એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- વાગડોદ ૨૬૧૩૦૨ ૯૯૦૯૯૮૧૮૮૭
વૈધ વ્યાસ હિનલબેન કનૈયાલાલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-જંગરાલ આયુર્વેદિક મે.ઓ. જંગરાલ ૨૮૬૫૩૭ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૦
વૈધ રશ્મીકા એમ.પટેલ મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કુણધેર આયુર્વેદિક મે.ઓ. કુણધેર ૨૮૨૬૪૬ ૯૯૦૯૯૮૧૯૦૯
ડૉ. વી. સી. દરજી મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-બાલીસણા એમ.બી.બી.એસ. બાલીસણા ૨૮૫૫૪૧ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૨
વૈધ ઇલાબેન જે. ચાવડા મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-મણુંદ આયુર્વેદિક મે.ઓ. મણુંદ ડીસ્પે. ૨૭૫૪૦૬ ૯૯૦૯૯૮૧૮૮૦
૧૦ ડૉ. જી. આર. પરમાર મે.ઓ.પ્રા.આ.કેન્દ્ર-કાકોશી એમ.બી.બી.એસ. સ્ટાફ ક્વાટર્સ- કાકોશી ૨૮૭૪૨૪ ૯૯૦૯૯૮૧૯૧૧
આગળ જુઓ