પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આર્યુવેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી-હોદ્દો- જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી વર્ગ-૧
ફોન નંઓફિસ નં. ૦૨૭૬૬ ૨૩૨૧૩૦ મો.નં. ૯૯૨૫૪૭૮૯૩૪
ફેક્સ નંબર ઇન્ટરકોમ નં.- ૨૨૦ ફેક્સ નં.૦૨૭૬૬૨૩૨૧૩૦

શાખાના વહિવટી કર્મચારીઓ

ક્રમકર્મચારીનું નામ/અધિકારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નં
ડૉ એચ.એ. પિંડારીયાI/C જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી વર્ગ-૧૨૩૨૧૩૦૯૯૨૪૯૩૪૭૩૧
શ્રીમતી પી.પી.ઠક્કરનાયબ ચીટનીશ વર્ગ-૩૨૩૨૧૩૦૯૫૮૬૮૦૩૨૦૪
શ્રી બી.એસ.ઠાકોરપટાવાળા વર્ગ-૪૨૩૨૧૩૦૮૧૨૮૧૪૭૫૩૬