પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આર્યુવેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી-હોદ્દો- જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.એમ.એસ. પટેલ, ઇન્ચાર્જ જિલ્લા આર્યુવેદ અધિકારી, જિ.પં.પાટણ
ફોન નંઓફિસ નં. ૦૨૭૬૬ ૨૩૨૧૩૦ મો.નં. ૯૯૨૫૪૭૮૯૩૪
ફેક્સ નંબર ઇન્ટરકોમ નં. ફેક્સ નં.૦૨૭૬૬૨૩૨૧૩૦

શાખાના વહિવટી કર્મચારીઓ

કર્મચારીનું નામ હોદ્દોસંપર્ક નં. મોબાઇલ નં.
ડો. એમ.એસ.પટેલ i/c જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી ૦૨૭૬૬ ૨૩૨૧૩૦૯૯૨૫૪૭૮૯૩૪
શ્રીમતી પૂજા પ્રવિણચંદ્ર ઠક્કરનાયબ ચીટનીસ  ૯૫૮૬૮૦૩૨૦૪
શ્રી અશ્વીન ભાઈ જી. પટેલજુનીયર કારકુન ૯૯૦૯૨૩૭૦૯૮
શ્રી આનંદભાઈ એસ. દેસાઇઆઉટ સોર્સ સેવક  ૮૯૮૦૧૪૮૫૨૧