પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ આર્યૃવેદ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આર્યુવેદ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.એમ.એસ. પટેલ, ઇન્ચાર્જ જિલ્લા આર્યુવેદ અધિકારી, જિ.પં.પાટણ
ફોન નં(૦૨૭૬૬)-૨૩૨૧૩૦
ફેક્સ નંબર -
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.ડો.એમ.એસ.પટેલઇન્ચાર્જ જિલ્લા આર્યુવેદ અધિકારી, જિ.પં.પાટણ(૦૨૭૬૬)- ૨૩૨૧૩૦-૯૯૨૫૪૭૮૯૩૪-

અ.નં. દવાખાનાનું સ્થળ તાલુકોસ્થિતિમે.ઓ ના નામમોબાઈલ નં
કંબોઇ"ખાલી--
ચંદ્રુમાણા"રેગ્યુલરડૉ. આર.એ.પ્રજાપતિ૯૮૭૯૪ ૦૭૩૦૫
સમોડાસિદ્ધપુરરેગ્યુલરડૉ.એ.એમ.પટેલ૯૪૨૬૫ ૭૧૨૪૯
માંડવી"ખાલી--
નાની ચંદુર"ખાલી--
ગોખાંતરસાંતલપુરખાલી--

કમ્પાઉન્ડર(વર્ગ-૩)

ગોખાંતરસાંતલપુરરેગ્યુલરશ્રી એસ.એલ.પરમાર૯૪૨૬૩ ૫૧૬૮૫

આયુર્વેદ શાખા કર્મચારી

જીલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી (ઇન્ચાર્જ)--૯૯૨૫૪ ૭૮૯૩૪
જુનિયર ક્લાર્કજે.પી. શુક્લ ઇ.ચા.--૯૭૧૪૨૧૦૬૯૭
શ્રી એન.એમ.પરમાર(પટાવાળા)--૯૫૫૮૩ ૭૬૫૦૦