પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ vઆર્યૃવેદ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

પાટણ જિલ્લાના ૧૨ આયુર્વેદ દવાખાનાઓ, ૫ હોમિયો૫થી યુનિટ ના સંચાલન, નિયંત્રણ અને દેખરેખ કામગીરી તથા આયુર્વેદ/ હોમિયો૫થી ૫ઘ્ધતિ થી નિદાન-સા૨વા૨ ચિકિત્સા નો પ્રચાર અને પ્રસાર કામગીરી