પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું બાંધકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દોકાર્યપાલક ઈજનેર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ.એન.પટેલ, કાર્યપાલકઈજનેર
ફોન નં ઓફીસ નંબર-૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
ફેકસ નં ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૬
મોબાઇલ૯૪૨૮૭૧૫૨૯૦
ઇન્ટરકોમ૨૨૨

કર્મચારીઓની માહિતી

ક્રમકર્મચારીનું નામ /અધિકારીનું નામહોદ્દો સંપર્ક નંબર મોબાઇલ નં.
શ્રી એન.એ.મોદીનાયબ ચીટનીસ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૪૨૬૪૩૫૧૪૭
શ્રી એસ.આર.પટેલવિભાગીય હિસાનીશ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૮૨૫૭૦૦૯૫૯
શ્રી એ.આર.રાજપૂતડી.એમ.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૪૨૭૪૭૪૩૮૧
કુ.હિરલ ડી.ઠકકરઅધિક મદદનીશ ઈજનેર૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
કુ.જીગીષા પી. મકવાણાઅધિક મદદનીશ ઈજનેર૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
શ્રી જે.એમ. પટેલ અધિક મદદનીશ ઈજનેર૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૮૨૪૬૩૨૩૪૨
શ્રી ડી.આર.જાદવસીનીયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૯૧૩૫૧૯૦૨૩
કુ.સ્નહેલ ડી. બાવાજુનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
શ્રી એ.એ.ચૌહાણસીનીયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૪૨૬૫૨૨૪૪૯
૧૦કુ.મયુરી જી. નાયકજુનિયર ક્લાર્ક૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
૧૧શ્રી સી.કે.ઠાકોરપટાવાળા૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૭૨૭૧૮૫૭૦૨
૧૨શ્રી આર.જી. ઠાકોરપટાવાળા૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૭૨૩૦૯૫૭૩૦