પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું બાંધકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દોકાર્યપાલક ઈજનેર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એ.એન.પટેલ, કાર્યપાલકઈજનેર
ફોન નં ઓફીસ નંબર-૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
ફેકસ નં ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
મોબાઇલ૯૪૨૮૭૧૫૨૯૦
ઇન્ટરકોમ-
કર્મચારીઓની માહિતી
ક્રમકર્મચારીનું નામ /અધિકારીનું નામહોદ્દો સંપર્ક નંબર મોબાઇલ નં.
શ્રી ડી.કે. પંચાલમદદનીશ ઈજનેર૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૮૯૮૦૮૨૨૩૧
શ્રી એન.એ.મોદીનાયબ ચીટનીશ૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૪૨૬૪૩૫૧૪૭
શ્રી એસ.આર.પટેલવિભાગીય હિસા.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૮૨૫૭૦૦૯૫૯
શ્રી એ.આર.રાજપૂતડી.એમ.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૪૨૭૪૭૪૩૮૧
શ્રી જે. એમ.પટેલ અ.મ.ઇ.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૭૨૪૩૦૧૭૯૭
કુ. જે.પી. મકવાણાઅ.મ.ઇ.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૮૨૪૬૩૧૩૪૨
કુ. એમ.એચ.ચૌધરીઅ.મ.ઇ.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૮૧૫૫૯૬૧૪૮૭
શ્રી એ.એ.ચૌહાણસી.કા.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૪૨૬૫૨૨૪૪૯
શ્રી ડી.આર. જાદવ સી.કા.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૭૨૭૭૧૭૮૦૯
૧૦કુ.એસ.ડી.બાવાજુ.કા.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૭૩૮૩૮૮૮૩૧૨
૧૧કુ.એમ.જી. નાયકજુ.કા.૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૮૧૫૩૯૨૨૯૨૯
૧૨શ્રી સી.કે.ઠાકોરપટાવાળા૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૭૨૭૧૮૫૭૦૨
૧૩શ્રી આર.જી. ઠાકોરપટાવાળા૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫૯૭૨૩૦૯૫૭૩૦