પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું બાંધકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીનો હોદ્દોકાર્યપાલક ઈજનેર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ટી.વી.ચૌધરી
ફોન નં ઓફીસ નંબર-૦૨૭૬૬-૨૩૪૨૮૫
ફેકસ નં ૨૩૪૨૮૫
મોબાઇલ૯૪૨૮૮૨૦૭૩૦
ઇન્ટરકોમ૨૨૧
કર્મચારીઓની માહિતી
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એન.એ.મોદીનાયબ ચીટનીસ ૯૪૨૬૪૩૫૧૪૭
શ્રી એસ.આર.પટેલવિભાગીય હિસાનીશ ૯૮૨૫૭૦૦૯૫૯
3શ્રી એ.આર.રાજપૂતડી.એમ. ૯૪૨૭૪૭૪૩૮૧
4શ્રી ડી.કે.પંચાલમદદનીશ ઈજનેર ૯૮૯૮૦૮૨૨૩૧
5કુ.હિરલ ડી.ઠકકરઅધિક મદદનીશ ઈજનેર ૮૮૬૬૨૧૩૧૧૬
કુ.જીગીષા પી. મકવાણાઅધિક મદદનીશ ઈજનેર ૯૭૨૪૩૦૧૭૯૭
શ્રી વી.પી. રાજઅધિક મદદનીશ ઈજનેર ૮૧૪૧૨૧૧૬૧૯
શ્રી ડી.આર.જાદવસીનીયર ક્લાર્ક ૯૯૧૩૫૧૯૦૨૩
શ્રી કે.જી.કોઠારીજુનિયર ક્લાર્ક ૯૭૨૭૭૧૭૮૦૯
10કુ.મયુરી જી. નાયકજુનિયર ક્લાર્ક ૭૩૮૩૮૮૮૩૧૨
૧૧કુ.સ્નહેલ ડી. બાવાજુનિયર ક્લાર્ક ૮૧૫૩૯૨૨૯૨૯
૧૨શ્રી સી.કે.ઠાકોરપટાવાળા ૯૭૨૭૧૮૫૭૦૨
૧૩શ્રી આર.જી. ઠાકોરપટાવાળા ૯૭૨૩૦૯૫૭૩૦