પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામબાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામું બાંધકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી -
ફોન નં બાંધકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
ફેકસ નં ૨૩૪૨૮૫
ઈ-મેલ exernb-ddo-pat@gujarat.gov.in
કર્મચારીઓની માહિતી
અ.નં.અધિકારી/કર્મચારીશ્રીના નામહોદ્દોમોબાઇલ નંબર
શ્રી કે.વી.ચૌધરીકા.ઈ.૯૪૨૮૮૨૦૭૨૦
શ્રી ડી.એલ.રાઠોડમ.ઈ.૯૪૨૭૪૮૬૯૨૯
શ્રી ડી.કે.પંચાલમ.ઈ.૯૮૯૮૯૨૨૩૧
4શ્રી એચ.એલ.૫રમારવિભા.હિસા.૯૩૭૪૩૧૬૨૦૪
5શ્રી એ.આર.રાજપૂતડી.એમ.૯૪૨૭૪૭૪૩૮૧
શ્રી ડી.પી.પટેલ સિનીયર ક્લાર્ક ૯૮૭૯૩૫૩૭૭૫
શ્રી એચ.પી.ચૌધરીજુ.કા.૯૭૨૬૨૧૨૦૯૨
શ્રી પી.એમ.પ્રજા૫તિજુ.કા.૭૩૫૯૧૭૯૭૩૦
શ્રી કે.બી.મોઢ પટેલસી.કા.૯૯૭૯૧૬૩૨૩૫
10શ્રી ડી.જે.દરજી સી.કા.૯૯૨૫૦૭૨૭૦૯
૧૧શ્રી સી.કે.ઠાકોર૫ટાવાળા૯૭૨૭૧૮૫૭૦૨