પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
હિસાબી શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબીશાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબીશાખા
શાખાનું સરનામું આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, બી.બ્લોક,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લા પંચાયત ભવન, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી.એસ. ચૌધરી (ઇ.ચા.)હિસાબી અધિકારી
ફોન નંઓફિસ નં- નં.૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩
ઇન્ટર કોમ નં.૨૧૪
મો.નં-૯૪૦૮૨ ૪૦૯૦૯
ફેક્સ નંબર -
અ.નં.કર્મચારીનું નામ/અધિકારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નં.મોબાઇલ નં.
શ્રી.એચ.એલ.પરમારવિ.હિ. ૯૩૭૪૯૫૭૬૪૯
શ્રી પી.એમ.ગામેતીવિ.હિ. ૯૪૨૭૩૭૨૭૩૯
શ્રી.પીકે.ચૌધરી ના.ચી. ૮૧૪૦૧૮૦૧૨૪
શ્રી કે.આર.પરમારસી.કા. ૯૯૧૩૬૬૩૭૬૨
શ્રી જે.જી.પટેલ સી.કા. ૯૭૨૭૯૮૭૭૭૬
શ્રીમતી.એન.જે.સિંધવજુ.કા ૭૨૮૫૮૫૨૩૧૮૨
શ્રી.વી.કે.પાઠક જુ.કા ૯૫૮૬૩૩૪૧૮૧
શ્રી.ડી.જે.પરમાર જુ.કા ૯૫૫૮૨૦૭૨૦૮
શ્રી.સી.એન.પરમાર જુ.કા ૭૦૯૬૯૮૭૫૩૯
૧૦શ્રી.એ.એન.પટવાપટાવાળા ૯૯૭૯૩૧૪૧૩૭