પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
હિસાબી શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબીશાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબીશાખા
શાખાનું સરનામું આઇ.સી.ડી.એસ.શાખા, બી.બ્લોક,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જિલ્લા પંચાયત ભવન, પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી.વી.સી.તિરથાણી હિસાબી અધિકારી
ફોન નંઓફિસ નં- ૨૨૩૦૦૩
ઇન્ટર કોમ નં.૨૧૪
મો.નં-૯૨૨૮૩૭૬૩૪૭
ફેક્સ નંબર -
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંમોબાઇલ નં
શ્રી.આઇ.કે.પ્રજાપતિઆંતરિક અંન્વેષણ અધિકારી ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૭૬૦૦૮૨૩૬૪૨
શ્રી.એચ.એલ.પરમારવિ.હિ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૯૩૭૪૯૫૭૬૪૯
શ્રી પી .એમ.ગામેતીવિ.હિ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૯૯૭૮૭૫૬૮૧૯
શ્રી.પી.કે.ચૌધરી ના.ચિ.૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૮૧૪૦૧૮૦૧૨૪
શ્રી કે.આર.પરમારસિ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૯૯૧૩૬૬૩૭૬૨
શ્રી જે.જી.પટેલ સિ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૯૭૨૭૯૮૭૭૭૬
શ્રીમતી.એન.જે.સિંધવજુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૭૨૮૫૮૨૩૧૮૨
કુ. કે.એચ.સોલંકી જુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૮૪૯૦૮૬૧૭૬૭
શ્રી ડી.જે.પરમારજુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૯૫૫૮૨૦૭૨૦૮
૧૦કુ.વી.કે.પાઠક જુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૯૫૮૬૩૩૪૧૮૧
૧૧શ્રી.સી.એન.પરમારજુ.કા ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૯૧૭૩૬૪૫૯૩૩
૧૨શ્રી.એન.એ.પટવાપટાવાળા૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩૯૯૭૯૩૧૪૧૩૮