પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
હિસાબી શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબીશાખાસંપકૅ માહિતી

સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબીશાખા
શાખાનું સરનામું શ્રી પી.પી.રાઠોડ (ઇ.ચા.) હિસાબી અધિકારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી બી.એસ. ચૌધરી (ઇ.ચા.)હિસાબી અધિકારી
ફોન નંઓફિસ નં- નં.૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩
ઇન્ટર કોમ નં.૨૧૪
મો.નં-૯૪૨૮૨૧૮૫૩૬
ફેક્સ નંબર -
અ.નં.કર્મચારીનું નામ/અધિકારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નં.મોબાઇલ નં.
શ્રી.જી.એસ.ઠક્કરઆંતરિક અંન્વેષણ અધિકારી ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૮૨૫૭૦૮૭૪૯
શ્રી.એચ.એલ.પરમારવિ.હિ.૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૩૭૪૯૫૭૬૪૯
શ્રી પી.એમ.ગામેતીવિ.હિ.૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૯૭૮૭૫૬૮૧૯
શ્રી.પીકે.ચૌધરી ના.ચી.૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૭૮૭૪૬૮૫૫૫૭
શ્રી કે.આર.પરમારસી.કા.૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૯૧૩૬૬૩૭૬૨
શ્રીમતી.એન.જે.સિંધવજુ.કા૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૭૨૮૫૮૫૨૩૧૮૨
શ્રી.ડી.જે.પરમાર જુ.કા૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૫૫૮૨૦૭૨૦૮
શ્રી.વી.કે.પાઠક જુ.કા૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૫૮૬૩૩૪૧૮૧
શ્રી.સી.એન.પરમાર જુ.કા૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૧૭૩૬૪૫૯૩૩
૧૦શ્રી.એન.એ.પટવાપટાવાળા૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ ૯૯૭૯૩૧૪૧૩૮