પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
હિસાબી શાખા
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિસાબી શાખાસંપર્ક માહિતી.
સંપર્ક માહિતી


હિસાબી શાખા જિલ્લા પંચાયત પાટણના અધિકારી/કર્મચારીના નામ તથા ટેલીફોન ની વિગત દર્શાવતી માહિતી

ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ.એસ.કોઠારીહિસાબી અિધકારીશ્રી૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩  
  ૯૪૨૬૪૬૪૭૯૫
શ્રી એસ.આર.પટેલવિભાગીય હિસાબીનીશ૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ 
 સી.કલાર્ક૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ 
શ્રી એમ.જી.દેસાઇસી.કલાર્ક૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ 
શ્રી કે.જી.કોઠારીજુ.કલાર્ક૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ 
શ્રી આર.એમ.વાધેલાજુ.કલાર્ક૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ 
શ્રી કે.આર.પરમારજુ.કલાર્ક૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩ 
રાહુલકુમાર કમાભાઇ રથવીજુ.કલાર્ક૨૭૬૭ ૨૨૩૦૦૩૭૩૫૯૪૦૪૧૭૬
નિશાબેન જેઠાભાઇ સિંધવજુ.કલાર્ક૨૭૬૮ ૨૨૩૦૦૩૭૨૮૫૮૨૩૧૮૨
૧૦આમીરખાન તકદીરખાનજુ.કલાર્ક૨૭૬૯ ૨૨૩૦૦૩૯૭૩૭૭૯૭૫૯૯
૧૧ગેલોત કમલેશભાઇ કાન્તીલાલજુ.કલાર્ક૨૭૭૦ ૨૨૩૦૦૩૯૫૫૮૩૪૩૫૦૨
૧૨શ્રી એ.એન.પટવાપટાવાળા૦૨૭૬૬ ૨૨૩૦૦૩