પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડીશાખા શાખાનીકામગીરી

શાખાની કામગીરી


જીલ્લાના ગ્રામસેવકોના મહેકમ / હિસાબની સઘળી કામગીરી

આયોજનના કામોનો અમલ કરવો.

ખેતાવાડી ખાણ સહાતાની વિવિધ યોજનાઓનો અમલ

ખાતર સહાય, બિયારય, સાધન સહાય, પાક સંરક્ષણની કામગીરી વગેરે

સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ વિતરણની કામગીરી