પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતીવાડીશાખા શાખાનીકામગીરી

શાખાનીકામગીરી

જીલ્લાના ગ્રામસેવકોના મહેકમની સધળી કામગીરી.
આયોજનના કામોનો અમલ કરવો.
ખેતાવાડી ખાણ સહાતાની વિવિધ યોજનાઓનો અમલ
ખાતર સહાય, બિયારય, સાધન સહાય, પાક સંરક્ષણની કામગીરી વગેરે