પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

મુખ્યપાકો

મુખ્ય પાકો

 

વાવેતર વિસ્તાર તથા આનુસંગીક વિગતો

 

ચોખા -
ધઉ ૪૩૬૬૫
બાજરી ૪૨૫૩૦
કુલ ધાન્ય ૮૬૧૯૫
કુલ કઠોળ ૪૨૫૦૦
કુલ અનાજ ૮૬૧૯૫
મગફળી -
કુલ તેલીબીયા ૧૩૫૫૧૯
કપાસ -
આગળ જુઓ