પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતીઃ- (વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮)


મુખ્ય પાકો
વાવેતર વિસ્તાર તથા આનુસંગીક વિગતો
ચોખા -
ધઉ ૩૭૨૭૨
બાજરી ૧૫૮૯૮
કુલ ધાન્ય ૫૩૧૭૦
કુલ કઠોળ ૧૦૦૧૮૬
કુલ અનાજ ૫૩૧૭૦
મગફળી ૪૮૬
કુલ તેલીબીયા ૧૦૩૩૧૨
કપાસ ૩૯૭૦૯

પાક અંગેની માહિતી (વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮)

અ.નં. પાકનું નામ વાવેતરનું નામ (૦૦હેકટરમાં) ઉત્પાદન
(૦૦ મેટ્રીક ટનમાં)
ઉત્પાદન હેકટર દીઠ
(૦૦ મેટ્રીક ટનમાં)
ખ. બાજરી ૧૧૨૩૩ ૧૦૩૩૪ ૦.૯૨
દિવેલા ૬૯૮૨૦ ૧૧૮૯૩૯ ૧.૭૦
કપાસ ૩૯૭૦૯ ૫૧૩૯૩ ૧.૪૦
ધઉં ૩૭૨૭૨ ૮૪૯૮૦ ૨.૨૮
ચણા ૨૪૦૬૪ ૭૪૬૦ ૦.૩૧
વરયાળી ૧૯૪૬ ૧૭૩૨ ૦.૮૯
જીરૂ ૬૮૪૩૭ ૩૪૨૧૯ ૦.૫૦
ઉ.બાજરી ૪૬૬૫ ૫૫૯૮ ૧.૨૦
રાઇ ૩૦૬૭૭ ૩૨૨૧૧ ૧.૦૫