માહિતી મેળવવાનો અધિકારઃ

  • એપેલેટ અધિકારીઃ શ્રી એસ.એસ.પટેલ , જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત પાટણ
  • સંપર્કઃ ૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯ ઓફીસ નં. - મો.નં. ૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨
  • જાહેર માહિતી અધિકારીઃ- શ્રી ડી.જે.દરજી નાયબ ચીટનીસ, ખેતીવાડી શાખા જિલ્લા પંચાયત પાટણ
  • સંપર્કઃ ૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯ ઓફીસ નં. - મો.નં. ૯૯૨૫૦૭૨૭૦૯
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા યોજનામાહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર


સને ૨૦૧૩-૧૪ના વર્ષમાં આર.ટી.આઈ.ની નીચે મુજબ અરજીઓ આવેલ છે અને તેનો અરજદારને જવાબ કરેલ છે.
અ.નં.અરજદારનું નામઅરજી મળ્યા તારીખમાગેલ માહિતીની વિગતઅરજદારને જવાબ મોકલ્યા તારીખ
જયેશભાઈ ચીથરભાઈ બોમણીયા મુ. સૈયદ તા. ઉના૨૫/૦૬/૨૦૧૩વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)ની જગ્યા બાબત૧૬/૦૭/૨૦૧૩
ઠાકોર હરેશકુમાર ચન્દ્રકાંત મુ. પાટણ૨૯/૦૬/૨૦૧૩૩૦ વિકાસશીલ, સમી, સાંતલપુર તાલુકાની માહિતી બાબત.૦૫/૦૮/૨૦૧૩
કૈલા ગીરધરલાલ કંચનલાલ મુ. પાટણ૧૭/૦૭/૨૦૧૩આર.કે.વી.વાય. યોજનાકીયની માહિતી૦૫/૦૮/૨૦૧૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 596595