પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા યોજનામાહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

 
સને ૨૦૧૩-૧૪ના વર્ષમાં આર.ટી.આઈ.ની નીચે મુજબ અરજીઓ આવેલ છે અને તેનો અરજદારને જવાબ કરેલ છે.
અ.નં.અરજદારનું નામઅરજી મળ્યા તારીખમાગેલ માહિતીની વિગતઅરજદારને જવાબ મોકલ્યા તારીખ
જયેશભાઈ ચીથરભાઈ બોમણીયા મુ. સૈયદ તા. ઉના૨૫/૦૬/૨૦૧૩વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)ની જગ્યા બાબત૧૬/૦૭/૨૦૧૩
ઠાકોર હરેશકુમાર ચન્દ્રકાંત મુ. પાટણ૨૯/૦૬/૨૦૧૩૩૦ વિકાસશીલ, સમી, સાંતલપુર તાલુકાની માહિતી બાબત.૦૫/૦૮/૨૦૧૩
કૈલા ગીરધરલાલ કંચનલાલ મુ. પાટણ૧૭/૦૭/૨૦૧૩આર.કે.વી.વાય. યોજનાકીયની માહિતી૦૫/૦૮/૨૦૧૩