પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી જિલ્લા પંચાયત પાટણ
શાખાનું સરનામું બીજો માળ,જિલ્લા પંચાયત ભવન પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ.એસ.પટેલ , જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નં૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯ ઓફીસ નં. - મો.નં. ૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨
ફેક્સ નંબર --

શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ

ક્રમકર્મચારી નું નામહોદ્દોસંપર્ક નંમોબાઈલ નં.
શ્રી ડી.જે.દરજી નાયબ ચીટનીસ૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯૯૯૨૫૦૭૨૭૦૯
શ્રી જી.સી.પરમારસિનીયર કલાર્ક૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯૯૪૨૬૮૯૬૭૯૪
શ્રી આર. પી. પ્રજાપતિ જુનીયર કલાર્ક ૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯૮૪૬૯૩૯૭૫૯૫
શ્રીમતી એમ. સી. મકવાણા પટાવાળા૦૨૭૬૬ ૨૨૪૪૮૯૮૪૮૭૮૭૭૩૯૦