પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી જિલ્લા પંચાયત પાટણ
શાખાનું સરનામું બીજો માળ,જિલ્લા પંચાયત ભવન પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા અધિકારી (ઈ.ચા) જી.પ઼.પાટણ
ફોન નં૨૨૪૪૮૯
ફેક્સ નંબર --
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
શ્રી એસ.એસ.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી૨૨૪૪૮૯--૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨dao-ddo-pat@gujarat.gov.in