પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ખેતી વાડી શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડી જિલ્લા પંચાયત પાટણ
શાખાનું સરનામું બીજો માળ,જિલ્લા પંચાયત ભવન પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ.એસ.પટેલ , જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંઓફીસ નં. - મો.નં. ૯૪૨૭૦૦૬૩૫૨
ફેક્સ નંબર --

શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ

અ.નં. અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદો મોબાઇલ નંબર
શ્રી એ.એમ.પંડ્યા નાયબ ચીટનીશ ૯૮૭૯૪૨૪૦૦૬
શ્રી આર.પી.પ્રજાપતી જુનિયર ક્લાર્ક ૮૪૬૯૩૯૭૫૯૫
શ્રીમતી એમ.સી.મકવાણા પટાવાળા ૯૦૯૯૫૨૪૫૧૫