પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા કો૫ર ટી

કો૫ર ટી

ક્રમ તાલુકો પ્રા.આ.કેન્દ્ર કોપર-ટી
કામગીરી ભારણ માસિક પ્રોગ્રે. ટકા
સિધ્ધપુર

ચંદ્રાવતી

૭૨૦ ૫૩ ૬૩૩ ૮૮

કાકોશી

૬૯૦ ૫૫ ૫૮૦ ૮૪

કુંવારા

૬૯૪ ૫૨ ૬૧૧ ૮૮

પી.પી.સિધ્ધપુર

૭૯૪ ૬૨ ૪૩૯ ૫૫
તાલુકાનુ કુલ ૨૮૯૮ ૨૨૨ ૨૨૬૩ ૭૮

પાટણ

ડેર

૬૮૦ ૩૧ ૫૯૩ ૮૭

જંગરાલ

૫૯૭ ૩૮ ૬૨૬ ૧૦૫

કાંસા

૫૪૮ ૧૧૭ ૫૫૨ ૧૦૧

કુણધેર

૫૧૨ ૪૧ ૫૪૫ ૧૦૬

રણુંજ

૬૮૦ ૧૩૪ ૬૬૯ ૯૮
૧૦

સરીયદ

૫૭૮ ૬૧ ૫૭૧ ૯૯
૧૧

વાગડોદ

૯૫૪ ૧૧૬ ૯૪૮ ૯૯
૧૨

પી.પી.પાટણ

૧૭૨૩ ૧૪૫ ૧૦૬૮ ૬૨
તાલુકાનુ કુલ ૬૨૭૨ ૬૮૩ ૫૫૭૨ ૮૯
૧૩

ચાણસ્મા

બ્રાહ્મણવાડા

૪૬૬ ૫૦ ૪૪૨ ૯૫
૧૪

ચાણસ્મા

૪૯૦ ૩૩ ૪૪૭ ૯૧
૧૫

ધિણોજ

૪૬૭ ૩૭ ૪૩૪ ૯૩
૧૬

પલાસર

૪૫૨ ૪૧ ૪૦૮ ૯૦
૧૭

પીંપળ

૪૫૫ ૨૮ ૪૩૯ ૯૬
તાલુકાનુ કુલ ૨૩૩૦ ૧૮૯ ૨૧૭૦ ૯૩
૧૮

હારીજ

દુનાવાડા

૪૦૭ ૨૨ ૪૧૦ ૧૦૧
૧૯

નાણા

૯૫૪ ૬૬ ૮૩૨ ૮૭
તાલુકાનુ કુલ ૧૩૬૧ ૮૮ ૧૨૪૨ ૯૧
૨૦

સમી

બાસ્પા

૪૭૭ ૩૮ ૪૩૪ ૯૧
૨૧

મુજપુર

૪૯૫ ૪૧ ૪૫૧ ૯૧
૨૨

રાફુ

૫૪૩ ૪૫ ૫૪૨ ૧૦૦
૨૩

લોલાડા

૪૯૭ ૨૯ ૪૬૮ ૯૪
૨૪

શંખેશ્વર

૫૫૯ ૬૧ ૪૯૮ ૮૯
તાલુકાનુ કુલ ૨૫૭૧ ૨૧૪ ૨૩૯૩ ૯૩
૨૫

રાધનપુર

બંધવડ

૪૮૫ ૩૬ ૩૭૨ ૭૭
૨૬

ગોતરકા

૪૬૭ ૩૫ ૩૮૫ ૮૨
૨૭

નાનાપુરા

૪૪૬ ૩૩ ૩૫૨ ૭૯
૨૮

પી.પી.રાધનપુર

૪૮૭ ૫૬ ૪૨૬ ૮૭
તાલુકાનુ કુલ ૧૮૮૫ ૧૬૦ ૧૫૩૫ ૮૧
૨૯

સાંતલપુર

અબિયાણા

૪૨૨ ૩૨ ૩૬૨ ૮૬
૩૦

મઢુત્રા

૪૬૮ ૪૫ ૪૧૬ ૮૯
૩૧

વારાહી

૪૮૮ ૬૦ ૫૦૦ ૧૦૨
૩૨

ઝઝામ

૩૦૫ ૩૦ ૩૧૪ ૧૦૩
તાલુકાનુ કુલ ૧૬૮૩ ૧૬૭ ૧૫૯૨ ૯૫
જિલ્લાનું કુલ ૧૯૦૦૦ ૧૭૨૩ ૧૬૭૬૭ ૮૮