પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા નિરોધ

નિરોધ

ક્રમ તાલુકો પ્રા.આ.કેન્દ્ર નિરોધ નંગ ઓરલ પીલ્સ
કામગીરી ભારણ માસિક પ્રોગ્રે. ટકા કામગીરી ભારણ માસિક પ્રોગ્રે. ટકા
સિધ્ધપુર ચંદ્રાવતી ૭૨૨૮૮ ૨૧૫૦ ૬૫૬૫૬ ૯૧ ૪૧૯૯ ૩૨૩ ૩૬૦૦ ૮૬
કાકોશી ૭૯૫૬૦ ૬૬૩૨ ૮૭૮૫૨ ૧૧૦ ૪૪૨૦ ૩૩૧ ૩૬૧૮ ૮૨
કુંવારા ૭૮૬૯૬ ૫૨૬૬ ૬૯૫૨૬ ૮૮ ૪૨૯૦ ૨૫૬ ૨૯૬૯ ૬૯
પી.પી.સિધ્ધપુર ૮૮૯૨૦ ૧૨૨૦ ૧૬૫૮૮ ૧૯ ૫૩૩૦ ૧૨૬ ૧૬૩૭ ૩૧
તાલુકાનુ કુલ ૩૧૯૪૬૪ ૧૫૨૬૮ ૨૩૯૬૨૨ ૭૫ ૧૮૨૩૯ ૧૦૩૬ ૧૧૮૨૪ ૬૫
પાટણ ડેર ૮૦૨૮૦ ૬૬૯૦ ૭૯૫૩૬ ૯૯ ૪૮૧૦ ૩૭૦ ૩૬૨૦ ૭૫
જંગરાલ ૭૪૫૨૦ ૧૩૧૮ ૯૬૮૧૬ ૧૩૦ ૩૭૦૫ ૩૬૪ ૪૩૭૧ ૧૧૮
કાંસા ૫૭૯૬૦ ૪૮૩૦ ૭૫૯૬૩ ૧૩૧ ૩૯૭૮ ૩૦૬ ૪૨૭૨ ૧૦૭
કુણધેર ૫૮૧૭૬ ૪૮૬૦ ૫૬૬૪૮ ૯૭ ૩૫૭૫ ૨૭૯ ૨૯૨૪ ૮૨
રણુંજ ૭૨૩૬૦ ૧૫૫૧ ૬૮૨૬૯ ૯૪ ૪૨૯૦ ૩૩૦ ૩૫૯૬ ૮૪
૧૦ સરીયદ ૬૭૩૨૦ ૯૩૫ ૬૨૪૮૫ ૯૩ ૪૨૨૫ ૪૨૫ ૩૩૫૦ ૭૯
૧૧ વાગડોદ ૧૨૪૯૨૦ ૧૭૩૫ ૧૨૧૬૨૩ ૯૭ ૬૫૬૫ ૫૦૫ ૫૪૧૪ ૮૨
૧૨ પી.પી.પાટણ ૨૦૮૮૦૦ ૨૬૨૭ ૨૪૯૨૬૮ ૧૧૯ ૧૪૨૩૫ ૧૦૬૪ ૧૫૧૬૪ ૧૦૭
તાલુકાનુ કુલ ૭૪૪૩૩૬ ૨૪૫૪૬ ૮૧૦૬૦૮ ૧૦૯ ૪૫૩૮૩ ૩૬૪૩ ૪૨૭૧૧ ૯૪
૧૩ ચાણસ્મા બ્રાહ્મણવાડા ૫૬૮૮૦ ૪૫૪૮ ૪૮૭૯૦ ૮૬ ૨૬૬૫ ૧૯૯ ૨૧૯૯ ૮૩
૧૪ ચાણસ્મા ૫૬૮૮૦ ૪૧૪૦ ૪૫૩૦૧ ૮૦ ૨૬૬૫ ૨૦૨ ૨૪૦૩ ૯૦
૧૫ ધિણોજ ૫૫૨૯૬ ૪૬૦૮ ૬૦૭૬૮ ૧૧૦ ૨૯૯૦ ૨૩૦ ૩૨૨૦ ૧૦૮
૧૬ પલાસર ૫૪૫૦૪ ૩૩૪૮ ૪૦૨૯૬ ૭૪ ૨૭૮૨ ૧૯૦ ૧૮૯૨ ૬૮
૧૭ પીંપળ ૬૩૦૦૦ ૪૩૫૦ ૫૧૧૯૨ ૮૧ ૨૭૯૫ ૧૮૫ ૨૧૧૪ ૭૬
તાલુકાનુ કુલ ૨૮૬૫૬૦ ૨૦૯૯૪ ૨૪૬૩૪૭ ૮૬ ૧૩૮૯૭ ૧૦૦૬ ૧૧૮૨૮ ૮૫
૧૮ હારીજ દુનાવાડા ૫૨૫૬૦ ૫૮૨૦ ૪૯૪૩૮ ૯૪ ૨૭૯૫ ૧૭૫ ૨૧૦૦ ૭૫
૧૯ નાણા ૧૨૨૭૬૦ ૯૮૬૪ ૧૩૧૩૨૦ ૧૦૭ ૬૩૦૫ ૭૯૪ ૮૮૧૮ ૧૪૦
તાલુકાનુ કુલ ૧૭૫૩૨૦ ૧૫૬૮૪ ૧૮૦૭૫૮ ૧૦૩ ૯૧૦૦ ૯૬૯ ૧૦૯૧૮ ૧૨૦
૨૦ સમી બાસ્પા ૫૦૪૦૦ ૪૩૭૭ ૫૦૮૭૭ ૧૦૧ ૩૬૪૦ ૨૯૧ ૩૪૨૭ ૯૪
૨૧ મુજપુર ૫૨૨૦૦ ૫૨૨૦ ૬૩૫૩૪ ૧૨૨ ૩૫૪૯ ૩૬૦ ૪૦૬૭ ૧૧૫
૨૨ રાફુ ૫૩૨૮૦ ૪૪૪૦ ૬૨૮૭૪ ૧૧૮ ૩૭૫૭ ૨૮૯ ૪૩૫૩ ૧૧૬
૨૩ લોલાડા ૪૮૬૦૦ ૪૫૦ ૪૫૮૮૦ ૯૪ ૩૨૫૦ ૨૫૦ ૨૬૦૦ ૮૦
૨૪ શંખેશ્વર ૪૭૧૬૦ ૪૯૩૦ ૬૨૧૪૦ ૧૩૨ ૪૫૮૯ ૩૫૩ ૩૮૨૧ ૮૩
તાલુકાનુ કુલ ૨૫૧૬૪૦ ૧૯૪૧૭ ૨૮૫૩૦૫ ૧૧૩ ૧૮૭૮૫ ૧૫૪૩ ૧૮૨૬૮ ૯૭
૨૫ રાધનપુર બંધવડ ૪૭૮૮૦ ૪૨૦૦ ૪૭૯૪૨ ૧૦૦ ૩૩૧૫ ૨૬૮ ૨૯૬૦ ૮૯
૨૬ ગોતરકા ૪૯૩૨૦ ૩૩૭૦ ૩૯૩૦૦ ૮૦ ૨૯૨૫ ૧૯૯ ૨૩૬૩ ૮૧
૨૭ નાનાપુરા ૪૮૬૦૦ ૪૪૩૦ ૫૧૬૫૦ ૧૦૬ ૨૯૫૧ ૨૦૦ ૨૩૦૮ ૭૮
૨૮ પી.પી.રાધનપુર ૪૩૫૬૦ ૫૮૨૦ ૨૭૨૭૦ ૬૩ ૩૪૦૬ ૧૦૮૫ ૩૩૧૬ ૯૭
તાલુકાનુ કુલ ૧૮૯૩૬૦ ૧૭૮૨૦ ૧૬૬૧૬૨ ૮૮ ૧૨૫૯૭ ૧૭૫૨ ૧૦૯૪૭ ૮૭
૨૯ સાંતલપુર અબિયાણા ૫૦૭૬૦ ૩૬૦૬ ૪૩૨૭૨ ૮૫ ૨૯૨૫ ૧૫૪ ૧૮૪૮ ૬૩
૩૦ મઢુત્રા ૫૪૧૪૪ ૪૦૫૦ ૪૭૦૧૦ ૮૭ ૩૧૮૫ ૧૫૯ ૧૮૬૪ ૫૯
૩૧ વારાહી ૫૧૯૮૪ ૬૭૯૨ ૮૧૫૦૪ ૧૫૭ ૩૧૯૮ ૩૭૮ ૪૫૨૮ ૧૪૨
૩૨ ઝઝામ ૩૬૪૩૨ ૨૨૮૬ ૪૫૩૧૬ ૧૨૪ ૨૬૯૧ ૨૩૪ ૨૮૨૦ ૧૦૫
તાલુકાનુ કુલ ૧૯૩૩૨૦ ૧૬૭૩૪ ૨૧૭૧૦૨ ૧૧૨ ૧૧૯૯૯ ૯૨૫ ૧૧૦૬૦ ૯૨
જિલ્લાનું કુલ ૨૧૬૦૦૦૦ ૧૩૦૪૬૩ ૨૧૪૫૯૦૪ ૯૯ ૧૩૦૦૦૦ ૧૦૮૭૪ ૧૧૭૫૫૬ ૯૦