પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મેલેરીયા શાખાલોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી-૨૦૧૩

લોહીની તપાસણી ૨૦૧૩
તાવના કેસના લોહીના નમુનાનો લક્ષ્‍યાંક૨૪૭૯૦૮
સિધ્ધિ૩૩૦૧૯૩
ટકા૧૩૩.૧૯
પોઝીટીવ૧૬૩૮
પી.એફ.૮૩