પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મેલેરીયા શાખા જનસમુદાયની મચ્છ૩રદાની દવાયુકત કામગીરી

જનસમુદાયની મચ્છરદાની દવાયુકત કામગીરી

મચ્‍છરજન્‍ય રોગથી બચવા મચ્‍છર ઉત્‍પતિ અટકાવવાની સાથે સાથે મચ્‍છર ન કરડે તે ખુબજ અગત્‍યનું છે. આ માટે રોગચાળા જેવી પરિસ્‍થિતિને અટકાવવા માટે વર્ષ ૨૦૦૪ થી પાટણ જીલ્‍લામાં લોકો વધુમાં વધુ મચ્‍છરદાની વાપરે તે માટે સતત અભિયાન હાથ ઘરવામાં આવે છે. લોકો પાસેની ઉપલબ્‍ધ મચ્‍છરદાનીનુ સર્વે કરી દવાયુકત કરવાની કામગીરી હાથ ઘરવામાં આવે છે. જેથી મચ્‍છરોથી બચી શકાય અને તેની ઘનતામાં તથા મેલેરીયા રોગમાં ઘટાડો લાવી શકાય.
વર્ષમચ્‍છરદાની માટે સર્વે કરેલ ગામ ઉપલબ્‍ધ કુલ મચ્‍છરદાની દવાયુકત કરેલ મચ્‍છરદાની
૨૦૦૪ ૧૪ ૧૪૧૫ ૭૧૪
૨૦૦૫ ૨૮૬ ૧૬૧૫૧ ૧૨૧૫
૨૦૦૬ ૫૨૯ ૨૬૩૧૪ ૨૬૩૦૦
૨૦૦૭ ૨૪૪ ૩૨૭૨૯ ૧૯૮૨૯
૨૦૦૮ ૧૦૬ ૧૦૦૦૦૦ ૮૮૯૦૦
૨૦૦૯ ૫૭૨ ૧૦૦૦૦૦ ૯૫૩૦૬
૨૦૧૦૫૭૨૧૧૫૨૯૯૧૦૭૦૧૫
૨૦૧૧૫૭૨૧૦૪૧૪૬૯૩૯૦૪
૨૦૧૨૫૭૨૭૪૫૯૬૬૮૨૫૦
૨૦૧૩૫૭૨૪૪૮૬૯
૨૦૧૪૫૭૨૫૧૪૯૯૪૯૫૨૭
૨૦૧૫૫૭૨૪૨૧૦૧૪૨૧૦૧
૨૦૧૬૫૭૨૪૩૯૭૫૪૩૦૦૮
૨૦૧૭૫૭૨૪૩૯૭૫૧૧૮૩૦

લોંગ લાસ્ટીં ગ મચ્છોરદાનીનું વિતરણ

મચ્‍છરજન્‍ય રોગથી બચવા મચ્‍છર ઉત્‍પતિ અટકાવવાની સાથે સાથે મચ્‍છર ન કરડે તે ખુબજ અગત્‍યનું છે આ માટે રોગચાળા જેવી પરિસ્‍થિતિને અટકાવવા માટે વર્ષ-૨૦૧૧-૧૨ , ૨૦૧૨-૧૩ ,૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ માં પાટણ જીલ્‍લામાં લોકોમાં વધુ મચ્‍છરદાની વાપરે તે માટે લોંગ લાસ્‍ટીંગ મચ્‍છરદાનીનું વિતરણ કરવામાં આવ્‍યુ. જેથી મચ્‍છરની ઘનતામાં તથા મેલેરીયામાં ઘટાડો કરી શકાયેલ છે.


વર્ષ લોંગ લાસ્‍ટીંગ મચ્‍છરદાની માટે પસંદ કરેલ ગામ વિતરણ કરેલ મચ્‍છરદાની
૨૦૧૧-૨૦૧૨ ૪૫ ૪૦૦૦૦
૨૦૧૨-૨૦૧૩ ૩૯ ૨૦૭૦૦
૨૦૧૭-૧૮૬૨૪૩૦૦૦
૨૦૧૮-૧૯૩૭૨૪૧૦૦
કુલ ૧૮૩૧૨૭૮૦૦