પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મેલેરીયા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા , જિલ્લા પંચાયત , પાટણ
શાખાનું સરનામું ન્‍યુ જીલ્‍લા પંચાયત ભવન, યુનિર્વસીટી રોડ , કલેકટર કચેરીની બાજુમાં , પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એસ. પી. જોષી , જીલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી
મો.૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯
ફોન નં-

શાખાના વહિવટી/ કર્મચારી

ક્રમઅધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી બી.એન. પટેલ જુ. ફાર્માસીસ્‍ટ૨૩૩૨૮૭૯૮૭૯૦૨૨૯૮૨dmo.health.patan@gmail.com
શ્રી એમ. જી. દેસાઇ સિ. કલાર્ક૨૩૩૨૮૭૯૪૦૮૦૩૬૬૪૬dmo.health.patan@gmail.com