પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મેલેરીયા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા , જિલ્લા પંચાયત , પાટણ
શાખાનું સરનામું ન્‍યુ જીલ્‍લા પંચાયત ભવન, યુનિર્વસીટી રોડ , કલેકટર કચેરીની બાજુમાં , પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ન્‍યુ જીલ્‍લા પંચાયત ભવન, યુનિર્વસીટી રોડ , કલેકટર કચેરીની બાજુમાં , પાટણ
ફોન નં૦૨૭૬૬-૨૨૦૧૬૦

શાખાના વહિવટી/ ટેકનીકલ અધિકારી

ક્રમઅધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એસ.પી.જોષી જીલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી ૨૨૦૧૬૦૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯dmo.health.patan@gmail.com
શ્રી આર.કે.રાવલસી. કા.૨૨૦૧૬૦૯૯૦૪૪૨૮૩૫૫
શ્રી ડી.એચ.સુથારજુ.ફાર્માસીસ્ટ૨૨૦૧૬૦૯૪૨૬૫૨૧૯૨૦
શ્રી આર.એન.સોલંકીલેબ ટેક.૨૨૦૧૬૦૮૭૫૮૮૦૬૩૯૯