પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મેલેરીયા શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

મેલેરીયા શાખા ( રાષ્‍ટ્રીય વાહક જનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ)
શાખાનું નામઃ- મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામુજીલ્‍લા પંચાયત ભવન, યુનિર્વસીટી રોડ, કલેકટર કચેરીની બાજુમાં , પાટણ
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી- હોદ્દો જીલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી
ફોન નં- ઓફિસ નં- ૦૨૭૬૬-૨૩૩૨૮૭-
ઇન્‍ટરકોમ - ફેક્સ નં-
શાખાના વહિવટી/ ટેકનીકલ અધિકારી
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી એસ.પી.જોષીજીલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી૨૩૩૨૮૭૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯dmo.health.patan@gmail.com
શાખાની સંપર્ક માહિતીઃ- મેલેરીયા
શાખાનું નામઃ- મેલેરીયા શાખા
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી- હોદ્દો જીલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી
ફોન નં- ઓફિસ નં- ૦૨૭૬૬-૨૩૩૨૮૭ મો.૯૯૦૯૯૮૧૮૮૯
ઇન્‍ટરકોમ - ફેક્સ નં-
શાખાના વહિવટી/ કર્મચારી
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી બી.એન. પટેલ જુ. ફાર્માસીસ્‍ટ ૨૩૩૨૮૭ ૯૮૭૯૦૨૨૯૮૨dmo.health.patan@gmail.com
શ્રી એ.જી. પટેલ જુ. કલાર્ક ૨૩૩૨૮૭૮૪૮૭૦૨૩૮૬૫dmo.health.patan@gmail.com