પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાબદલી
બદલી

વર્ગ-૩ અને ૪ નાં કર્મચારીઓ પૈકી ના.તા.વિ.અ.,ના.ચી.,સી.કા.,જુ.કા., તલાટી કમ મંત્રી તથા પં.સ.ઇ ડ્રાઇવર, પટાવાળા સંવર્ગની નિવૃતિની કાર્યવાહી આ શાખામાં થાય છે