પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાકર્મચારીઓની નિમણુક
કર્મચારીઓની નિમણુક

વર્ગ-૩ અને ૪ નાં કર્મચારીઓ પૈકી ના.તા.વિ.અ.,ના.ચી.,સી.કા.,જુ.કા.,ડ્રાઇવર, પટાવાળા સંવર્ગની નિમણુંકની કાર્યવાહી જિલ્લા પસંદગી સમિતિ દ્રારા  આ શાખા મારફતે  થાય છે.