પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસંપર્ક માહિતી.
સંપર્કમાહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા

શાખાનું સરનામું

મહેકમ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી એમ.એન.ચૌહાણ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી)

ફોન નં

૦૨૭૬૬-૨૩૨૫૨૧

ફેકસ નં

-

મો.નં.૭૫૬૭૦૧૭૭૦૭

શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ


ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નં/ મોબાઇલ નં
શ્રી કે.એ.ભાટીયાનાયબ ચિટનીશ ૯૯૨૫૦૫૩૫૫૧
શ્રી પી.એમ. પ્રજાપતિ સિનીયર ક્લાર્ક ૮૪૮૮૦૪૭૭૬૦
શ્રી જી.એન. દેસાઇજુનીયર ક્લાર્ક ૯૦૯૯૯૧૧૫૩૯
શ્રી આર.જી. પટેલજુનીયર ક્લાર્ક૯૯૭૪૭૨૬૬૫૪
શ્રી આર.એસ જાદવજુનીયર ક્લાર્ક૯૮૨૫૫૪૮૫૯૩
શ્રી જે.એમ. ભરવાડજુનીયર ક્લાર્ક ૯૯૨૪૮૧૪૦૪૫
શ્રી આર.એ.બાવા જુનીયર ક્લાર્ક૯૯૨૫૬૮૭૯૪૨
શ્રી પી.એચ. પરમારપટાવાળા૭૪૦૦૩૩૭૨૭૯
શ્રી એ.કે.પંચાલ પટાવાળા૯૯૦૯૧૭૭૮૦૧