પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસંપર્ક માહિતી.
સંપર્કમાહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા

શાખાનું સરનામું

મહેકમ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી એ.એ.વ્યાસ

ફોન નં

ઓ-૨૩૨૫૨૧,મો-૮૧૨૮૬૭૭૦૪૯,ઇન્ટર કોમ-૨૦૭

ફેકસ નં

૨૨૩૨૯૬

ઈ-મેલ

dyddo-adm-pat@gujarat.gov.in


જીલ્‍લા પંચાયત કચેરી મહેકમ/મહેસુલ શાખા, જીલ્‍લા પંચાયત, પાટણના કર્મચારીઓની માહિતી

ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
કે.એ.ભાટીયાનાયબ ચીટનીશ૨૩૨૫૨૧૯૯૨૫૦૫૩૫૫૧
કે.બી.મોઢ પટેલ સી.કા૨૩૨૫૨૧૯૯૭૯૧૬૩૨૩૫
જે.પી.શુક્લ જુનિયર કલાર્ક ૯૮૧૪૨૧૦૬૯૮
જી.એન.દેસાઇ જુનિયર કલાર્ક૨૩૨૫૨૧૯૦૯૯૯૧૭૫૩૯
પી.એચ.પરમારપટાવાળા૨૩૨૫૨૧ 
એ.કે.પંચાલપટાવાળા૨૩૨૫૨૧૯૯૦૯૧૭૭૮૦૧
ડી.આર.જાદવજુનિયર કલાર્ક૨૩૨૫૨૧૯૭૨૭૭૧૭૮૦૯