પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસંપર્ક માહિતી.
સંપર્કમાહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા

શાખાનું સરનામું

મહેકમ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી કે.જે.પટેલ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી)

ફોન નં

ઓફીસ નં. - મો.નં. ૭૫૬૭૦૧૭૭૦૭

ફેકસ નં

-


શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ


અ.નં કર્મચારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર/મોબાઇલ નંબર
શ્રી કલ્પેશકુમાર અમૃતલાલ ભાટીયા નાયબ ચીટનીશ ૯૯૨૫૦૫૩૫૫૧
શ્રી પ્રકાશકુમાર મંછાલાલ પ્રજાપતિ સીનીયર ક્લાર્ક ૮૪૮૮૦૪૭૭૬૦
શ્રી ગોપાલભાઇ નારણભાઇ દેસાઇ જુનિયર કારકુન ૯૦૯૯૯૧૧૫૩૯
શ્રી રોહિતકુમાર ગોવિંદભાઇ પટેલ જુનિયર કારકુન ૯૯૭૪૭૨૬૬૫૪
શ્રી રોહિતકુમાર સોમાભાઇ જાદવ જુનિયર કારકુન ૯૮૨૫૫૪૮૫૯૩
શ્રી જામાભાઇ મેરાભાઇ ભરવાડ જુનિયર કારકુન ૯૯૨૪૮૧૪૦૪૫
શ્રી પશાભાઇ હરજીભાઇ પરમાર પટાવાળા ૭૪૦૦૩૩૭૨૭૯
શ્રી અલ્કેશકુમાર કૃષણાલાલ પંચાલ પટાવાળા ૯૯૦૯૧૭૭૮૦૧