પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાપ્રસ્‍તાવના
પ્રસ્‍તાવના

જિલ્લા પંચાયત તળેની આ આગત્યની શાખા છે. આ શાખા વ્દારા લોકો સુધી વિકાસલક્ષી સેવાઓ પૂરી પાડવાનો અને ભવિષ્યમાં થનાર વિકાસમાં ઓછી અડચણો થાય તે હેતું છે. તેમજ જમીનનો ખેતી તેમજ બિનખેતી હેતુ માટે ઉપયોગ નિયમોને સુસંગત રહી મહતમ ઉપયોગ કરવાનો છે. તથા કુદરતી આફતો જેવી કે અછત, વાવાઝોડું, ભૂકંપ થી જનજીવન પર થતી અસરો ઉપર જરૂરી તંત્ર કામે લગાડી જનજીવન ફરીથી ધબકતું થાય તે અંગે પગલા લેવાય છે. તેમજ સરકારશ્રીની જમીન મહેસુલની વસુલાત મહતમ થાય તે હેતુ થી જરૂરી પગલા લેવાય છે