પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેસુલ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.જે.પટેલ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી)
ફોન નંઓફીસ નં. - મો.નં. ૭૫૬૭૦૧૭૭૦૭
ફેકસ નં-

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં કર્મચારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર/મોબાઇલ નંબર
શ્રી જીગરકુમાર વિષ્ણુભાઇ પટેલ નાયબ ચીટનીશ ૭૮૦૨૦૬૩૪૫૦
શ્રી સંજયકુમાર ડાહ્યાલાલ પટેલ સીનીયર ક્લાર્ક ૯૪૨૭૮૪૨૨૭૮
ચંદ્રિકાબેન લક્ષ્મણભાઇ ચાવડા જુનિયર કારકુન ૮૩૪૭૬૫૦૭૯૩
શ્રી ઉમંગકુમાર નટવરલાલ પ્રજાપતિ જુનિયર કારકુન ૯૮૨૪૦૬૫૮૨૧
શ્રી બળદેવભાઇ કરશનભાઇ દેસાઇ ડ્રાઇવર ૭૫૬૭૧૮૨૨૩૯
શ્રી જે.પી.શુક્લ જુનિયર કારકુન ૯૭૧૪૨૧૦૬૯૭