પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેસુલ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.એન.ચૌહાણ (નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી)
ફોન નં૦૨૭૬૬-૨૩૨૫૨૧
ફેકસ નં-
મો.નં. ૭૫૬૭૦૧૭૭૦૭

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નં/ મોબાઇલ નં
શ્રી જે.વી.પટેલ નાયબ ચિટનીશ ૭૮૦૨૦૬૩૪૫૦
શ્રી એસ.ડી.પટેલ સિનીયર ક્લાર્ક ૯૪૨૭૮૪૨૨૭૮
સી.એલ.ચાવડા જુનીયર ક્લાર્ક ૮૩૪૭૬૫૦૭૯૩
શ્રી યુ.એન.પ્રજાપતિ જુનીયર ક્લાર્ક૯૮૨૪૦૬૫૮૨૧
શ્રી બી.કે.દેસાઇ ડ્રાઇવર૭૫૬૭૧૮૨૨૩૯