પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાસંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેસુલ શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી એ.એ.વ્યાસ, ના.જિ.વિ. અધિકારી
ફોન નંઓ-૨૩૨૫૨૧,મો-૮૧૨૮૬૭૭૦૪૯ ,ઇન્ટર કોમ-૨૦૭
ફેકસ નં૨૨૩૨૯૬
ઈ-મેલdyddo-rev-pat@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
કે.એ.ભાટીયાનાયબચીટનીશ(ઈન્ચાર્જ)૨૭૬૬૨૩૨૫૨૧-
 જુનિયર કલાર્ક"૯૨૨૮૧૯૫૨૯૭
શ્રી એસ.ડી.પટેલ સિનિયર કલાર્ક"૯૪૨૭૮૪૨૨૭૮
શ્રી સી.એલ.ચાવડાજુનિયર કલાર્ક"૮૩૪૭૬૫૦૭૯૩
પી.એમ. પ્રજાપતિ જુનિયર કલાર્ક" 
બી.કે.દેસાઇડ્રાઇવર"૭૫૬૭૫૧૮૨૩૯