પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખાવરસાદના આંકડા
વરસાદના આંકડા

વરસાદનાં આંકડા
અ.નં.તાલુકાનું નામ સરેરાશ વરસાદ(મી.મી.)
પાટણ ૮૬૫
સિધ્ધપુર ૯૯૧
ચાણસ્મા ૬૪૧
હારીજ ૭૭૧
સમી ૬૭૨
રાધનપુર ૧૧૩૭
સાંતલપુર ૭૨૯
સરેરાશ વરસાદ ૮૨૯
વરસાદના આંકડાની વધુ વિગતો જોવા માટે વેબસાઇટઃ http://www.gsdma.org/ પર કલીંક કરો.