પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા સંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા , જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.એન.ચૌહાણ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નં ઓફિસ નંબરઃ ૦૨૭૬૬૨૩૨૦૪૨,
ફેકસ નં ૨૩૪૨૮૫
મોબાઇલ૯૯૯૮૧૦૪૩૫૨
ઇન્ટરકોમ-

શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ

ક્રમ કર્મચારીનું નામ/ અધિકારીનું નામ હોદ્દો સંપર્ક નંબર મોબાઈલ નંબર
એમ.એન.ચૌહાણ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૭૬૬-૨૩૨૦૪૨૯૯૯૮૧૦૪૩૫૨
વાય.એચ.ભાવસાર નાયબ ચીટનીશ ૦૨૭૬૬-૨૩૨૦૪૨૯૯૦૯૩૦૫૬૭૬
આર.સી.રાજપૂત સિનીયર કારકૂન ૦૨૭૬૬-૨૩૨૦૪૨૮૬૯૦૯૭૮૫૭૨
એન.જી.દેસાઈ જુનિયર કારકૂન ૦૨૭૬૬-૨૩૨૦૪૨૮૪૬૯૯૦૭૧૭૨
સી.ડી.પંડ્યા જુનિયર કારકૂન૦૨૭૬૬-૨૩૨૦૪૨૯૦૩૩૨૨૬૩૦૮
કે.એચ.સોલંકી જુનિયર કારકૂન૦૨૭૬૬-૨૩૨૦૪૨૮૪૯૦૮૬૧૭૬૭
કે.જી.ચાવડા પટાવાળા ૦૨૭૬૬-૨૩૨૦૪૨૯૯૧૩૪૮૪૧૪૦
કે.જે.દેસાઈ પટાવાળા ૦૨૭૬૬-૨૩૨૦૪૨૯૯૨૪૬૫૪૭૯૭