પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ પંચાયત શાખા સંપર્ક માહિતી
શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા , જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.એન.ચૌહાણ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નં ઓફિસ નંબરઃ ૦૨૭૬૬૨૩૨૦૪૨,
ફેકસ નં ૨૩૪૨૮૫
મોબાઇલ૯૯૯૮૧૦૪૩૫૨
ઇન્ટરકોમ-

શાખાના વહીવટી કર્મચારીઓ

ક્રમકર્મચારીનું નામહોદ્દોસંપર્ક નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રી વાય.એચ.ભાવસારનાયબ ચીટનીશ૨૭૬૬૨૩૨૦૪૨૯૯૯૮૧૦૪૩૫૨
શ્રી આર.સી.રાજપૂત નાયબ ચીટનીશ૨૭૬૬૨૩૨૦૪૨૮૯૯૦૯૭૮૫૭૨
શ્રી એન.જી.દેસાઇસી.કા.૨૭૬૬૨૩૨૦૪૨૮૪૬૯૯૦૭૧૭૨
શ્રી સી.ડી.પંડ્યા સી.કા.૨૭૬૬૨૩૨૦૪૨૯૦૩૩૨૨૬૩૦૮
શ્રી કે.જી.ચાવડાપટાવાળા ૨૭૬૬૨૩૨૦૪૨૯૯૧૩૪૮૪૧૪૦
શ્રી કે.જે.દેસાઇ પટાવાળા ૨૭૬૬૨૩૨૦૪૨૯૯૨૪૬૫૪૭૯૭