પંચાયત વિભાગ
પાટણ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર
Homeશાખાઓ પંચાયત શાખા સંપર્ક માહિતી
સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા,જિલ્લા પંચાયત,પાટણ
શાખાનું સરનામું જિ.પં.પાટણ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.જે.પટેલ ,નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંઓ-૨૯૨૨૦૪,મો-૭૫૬૭૦૧૭૭૦૭,ઇન્ટર કોમ-૨૧૦
ફેક્સ નંબર -
ઈ-મેલdyddo-pan-pat@gujarat.gov.in